Borsa Yönetim Kurulu

Borsa Yönetim Kurulu’nu tanıtır mısınız?

Borsa yönetim kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Borsa başkanı atama ile bu görevine gelirken, yönetim kurulu üyeleri, aracı kurum ve bankalar tarafından 4 yıl için seçilir. Üyeler, görev sürelerinin bitiminden sonra tekrar seçilebilirler. Her yıl olağan genel kurulda süresi dolan veya başka nedenlerle boşalan üyelikler için seçim yapılır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkanvekili seçer.

Borsa yönetim kurulu üyeliklerinin süre dolmadan boşalması halinde, aynı gruptan olmak kaydı ile eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere, yönetim kurulu’nca yeni bir üye seçilir ve ilk toplantısında genel kurul’un onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından seçilmiş olan üyenin genel kurulca onaylanmaması halinde, katıldığı kararlara ve diğer üyelik haklarına halel gelmez. Bu durumda gündemde bulunmasa bile genel kurul tarafından ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçimi yapılır.

Borsa Yönetim Kurulu’nun görevleri nelerdir?

Borsa yönetim kurulunun temel görevleri şunlardır:
1 Borsaya ilişkin her türlü mevzuatı hazırlamak,
2 Menkul kıymetlerin borsaya kote edilmesi ilgili başvuruları karara bağlamak,
3 Borsa işlerini mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
4 Genel kurulca kurulanlar dışında yönetmeliklerle belirlenmiş veya ihtiyaç duyulabilecek uzmanlık komitelerini kurarak üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını belirlemek,
5 Borsa kotunda yer almayan, ancak işlem hacmi geniş olan menkul kıymetlerle ilgili SPK’ya bilgi vermek,
6 Borsa işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak
7 Borsa bültenini çıkarmak, borsa tarafından açıklanması gereken bilgilerin ve borsada oluşan fiyatların düzenli olarak yayımlanmasını sağlamak,
8 Borsada işlem gören menkul kıymetler hakkında istatistikler düzenleyerek yayımlamak,
9 Borsanın bütçesini hazırlayıp SPK’ya sunmak
10 Borsanın kadrosunu ve kesin hesabını hazırlayarak genel kurula sunmak
11 Borsa gelirlerinin tahsilini ve gider yapılmasını sağlamak
12 Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek
13 Her türlü personel atamaların yapmak ve bu atama yetkisini, gerektiğinde borsa başkanına devretmek
14 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuata göre yetki alanına giren konularda tam yetkilidir, bu yetkiler Genel Kurul’ca kısıtlanamaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*