Bölgesel Pazarlar

Kot dışı pazar olarak da adlandırılan bölgesel pazarların kuruluş amacı, sözkonusu şirketin hisse senetlerinin organize bir piyasada rekabet ve şeffaflık ortamında tedavülünü sağlamaktır.
Bölgesel Pazarlarda,
1 BİST Kot İçi Pazarı’nda işlem görme koşullarını taşımayan,
2 BİST Kot İçi Pazar’da işlem gören şirketlerden işlem görme koşullarını kaybeden,
3 Borsa Yönetim Kurulu tarafından geçici veya sürekli olarak Kot İçi Pazar’dan çıkarılmasına karar verilen
şirketlerin hisse sergileri işlem görmektedir.
Bölgesel pazarlarda işlem görecek şirketlerde aranan özellikler:
A) Hisse senetlerinin borsada işlem görmesi için başvuruda bulunan şirketlerden Kot İçi Pazar koşullarını sağlayamayanların Borsa Bölgesel Pazarları’na kabul edilebilmeleri için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.
1 Kuruluşundan itibaren en az 2 yıl geçmiş olması, sermayesinin en az yüzde 25’inin 100’den fazla kişi elinde bulunduğunun belirlenmesi halinde 1 yıl geçmiş olması,
2 Menkul kıymetin piyasada mevcut ve muhtemel tedavül hacminin Borsa Yönetimi tarafından yeterli kabul edilmesi,
3 Son yıl ile ilgili ara dönemler dahil olmak üzere mali tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması,
4 Borsa tarafından istenen beyan yazısının şirketin antetli kağıdına aktarılarak, birinci derece imza yetkilisi en az iki yönetici tarafından imzalanıp noter tasdikinden sonra Borsa
Başkanlığı’na teslim edilmesi,
5 Esas sözleşmenin Bölgesel Pazarlarda işlem görecek hisse senetlerinin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması,
6 Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamunun aydınlatılmasında azami özenin gösterilmesi ve yatırımcıların yatırım kararı almasında etkili olacak ve menkul kıymetin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek her türlü bilgi ve belgeyi derhal en seri haberleşme aracılığıyla kamuya açıklanmak üzere yazılı olarak Borsa’ya bildirileceğinin taahhüdü,
7 Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmiş olması veya makul bir süre içinde çözümlenebilir nitelikte olması,
8 Borsa tarafından gerekli görülecek bilgi ve belgelerin süresi içinde Borsa’ya teslim edilmiş olması,
9 Borsa Yönetimi tarafından geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son bir yıl içinde üretimine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato ilan edilmemiş olması ve Borsa tarafından belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması,
B) Hisse senetleri Kot İçi Pazar’da işlem görme koşullarını kaybeden ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından geçici veya sürekli olarak Kotdışı Pazar’da işlem görmesinde yukarıdaki şartlar aranmaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*