Bir anonim şirket istediği kadar tahvil ihraç edebilir mi?

Anonim ortaklıklar, istedikleri kadar tahvil ihraç edemezler. İhraç miktarını yasa sınırlamıştır. Sermaye Piyasası Kanu nu’na göre halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlarına senetlerinin toplam tutarı, Kurul’a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son.mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye, Genel Kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme değer artış fonunun toplamından, varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.
Halka açık anonim ortaklıklar, 27 Ocak I993 sayılı, 21478
no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 93/3983 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca yukarıda belirlenen limitin 6 katına kadar, tahvil ve diğer sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerini aşağıdaki şartlarla halka arzedebilirler.
Ortaklığın son yılda net dönem karı elde etmiş olması,
Son yıla ait mali tabloların bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş olması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca ortaklıkça öngörülen borçlanma miktarının onaylanmış olamısı,
Son yıla ait mali tablolarına göre net dönem karı elde etmemiş olan halka açık anonim ortaklıklar, bu yıla ait mali tabloları bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş olmak kay dıyla limitin 3 katına kadar tahvil ve sermaye piyasası aracı ni telğindeki diğer borçlanma senetlerini halka arz edebilirler.
Son yıla ait mali tabloları bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmemiş halka açık anonim ortaklıklar ise, katsayı uygulamasından yararlanamazlar.
Halka açık olmayan anonim ortaklıklar, Türk Ticaret Ka nunu’na göre çıkarabilecekleri tahvil miktarına ait sınırın 6 katına kadar tahvil ve diğerermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerini aşağıdaki şartlarla halka arzedebilirler;
Son yılda net dönem karı elde etmiş olması,
Son yıla ait mali tablonun bağımsız denetleme kuruluşları ncadenetlenmis olması,
Borçlanma miktarının Sermaye piyasası Kurulu’nca onaylanması.
Son yıla ait mali tablolarına göre net dönem karı elde etmemiş ve halka açılmamış anonim ortaklıklar, bu yıla ait mali tabloları bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş olmak kaydıyla halka açık şirketler için belirlenen limitin yarısı kadar (3 kat) tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerini halka arz edebilirler.
Bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmemiş halka açık olmayan anonim ortaklıklar, katsayı uygulamasından yararlanamazlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*