BİLANÇO

Bir işletmeye konulan değerlerin belirli bir andaki son durumlarını belirten tabloya “bilanço” denir.
Bu tablo işletmenin o andaki aktif ve pasif dengesini gösterir. Bilançonun düzenlenmesinde değerlerim niteliklerine göre gruplandırılması, sıralanması önemli bir konu olarak ele alinmıştır. Diğer bir zorunluluk da belirli bir devredeki çalışma sonuçlarının kayıtlara geçirilerek statik halin mümkün olduğu kadar gerçeğe en yakın biçimde belirtiiebilmesldir. “Ticaret Kanunu” na göre;
Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş hülasasıdır.
Bilânçonun aktif tablosunda, mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar, pasif tablosunda borçlar ve kâr gösterilir.
Aktif yekûnu ile borçlar arasındakr fark işletmenin ana sermayesini oluşturur. Ana sermaye de pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. Yedek akçeler ve kâr ayrı ayrı gösterilirse de ana sermayenin parçaları sayılır (T.K 74).
İlgililerin, işletmenin iktisadi ve mali durumu hakkında mümkün olduğu kadar doğru bir fikir edinebilmeleri için, envanter ve bilançoların ticari esaslar gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bîr biçimde memleket parasına göre tanzimi lâzımdır.
Bütün aktifler, en çok bilanço gününde işletme için taşıdıkları değerler üzerinden kaydolunur. Borsada kote edilen emtia ve kıymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemeyen veya ihtilâflı bulunanlar müstesna olmak üzere, bütün alacaklar da itibari miktarlarına göre hesap edilir.
Pasifler, özellikle bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli olsa bile nominal (itibari) değeri üzerinden hesaba geçirilir. Ticaret şirketleriyle ticaret kurumlarının envanter ve bilançoları hakkmdaki özel hükümler saklıdır (T.K. 75).lir olduğu düşünülmektedir. Ama bunun dışında kullanılması sınırlanmış veya bloke Gdilmlş paraların ayrı bir başlık altında gösterilmesi gerekir.
İşletmenin, başka İşletmelere ka olma payları (iştirakleri) fiilen ödenmiş tutarlarıyla gösterilir. Sonradan ortaya çıkmış piyasa değer düşmeleri, önemli ölçülere bilançoda gösterilecek maliyet bedelleri, bu değer düşmeleri tutarında İndirilir Böylece henüz fiilen ödenmemiş İş
tirak taahhüdünün işletmenin varlıkları ara varlıklar, bilânçoda, maliyet düşüldükten sonra net ana grupları, uzun vade ıkları (öz varlık) ödenmiş sermaye ile bi var(ıklar toplamının dışında bir bilanço örneği aşağıdadır geleneksel olarak varlık ve alacakları aktif lir olduğu düşünülmektedir. Ama bunun dışında kullanılması sınırlanmış veya bloke adilmiş paraların ayrı bir başlık altında gösterilmesi gerekir. İşletmenin, başka İşletmelere katılma payları (İştirakleri) fiilen ödenmiş tutarlarıyla gösterilir. Sonradan ortaya çıkmış piyasa değer düşmeleri, önemli ölçülere İse bilançoda gösterilecek maliyet bedelleri, bu değer düşmeleri tutarında İn dirilir Böylece henüz fiilen ödenmemiş İştirak taahhüdünün işletmenin varlıkları arasında çjösterlmemesl gerekir. Duran varlıklar, bilfinçoda, maliyetini iriden bilanço tarihine kadar bjrlkmlş amor düşüldükten sonra net varlıkların ana grupları, uzun vade iştiraklar, bina, arazi, makine ve nayan varlıklar (ihtira, patakları gibi) için bir bedel da gösterilmesi gerekir. t eder (peştemal xun temel özellikleri ‘ani en az borcun te faiz oranı gibi hu sahiplerinin işletme var hakları (öz varlık) ödenmiş akçeler ve dağıtılmamış oluşur. Ödenmemiş sermaye ile bi varlıklar toplamının dışında

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


82 − 72 =