Bilanço ne demektir?

Bilançonun tanımı değişik şekillerde yapılabilir. Örneğin bir tanıma göre bilanço, belirli bir tarihte şirketin varlıkları (aktif değerlerini) borçlarını ve özsermayesini ayrıntılı bir şekilde gösteren tablodur. Başka bir tanıma göre bilanço, bir şirketin sahip olduğu ekonomik değere sahip faaliyet araçları ile bu araçların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablo dur.Kısaca bilanço şirketin aynasıdır. En azından öyle olması gerekir. Bilançolarda, “aktif” ve “pasif” olmak üzere iki ana bölüm vardır. Aktif toplamı pasif toplamına eşittir. Aktif bir şirketin halihazırda kullandığı tüm parayı, başka bir deyişle belli bir andaki toplam varlıklarını gösterir. Pasif ise şirketin kaynak toplamını, yani borçlarını ve özsermayesini gösterir.
Aktif değerler 3 ana bölümden oluşur. Bunlar:
1.Dönen Varlıklar: Bunlar, stoklar banka hesapları, kısa vadeli alacaklar, kasadaki nakit para, ve damga pulları, 1 yılı aşmayan vadeli çekler, senetler ile vadesi uzun olsa dahi kısa dönemde satılacaksa gösterilir. Ayrıca alıp satmak amacıyla elde tutulan hisse senetleri de dönen varlıklara girer.
2.Duran Varlıklar: Bunlar, şirketin sahip olduğu tüm arsa. arazi, tesisler, makineler, malzeme ve teçhizatlar ile nakil vasılarıdır.
3.Bağlı Varlıklar: Bunlar da, şirketin 1 yılı aşkın bir süre için başka bir şirketin yönetimine aktif olarak katılmak amacıyla alınmış olan hisse senetleridir.
Pasif Değerler ise 2 ana bölümden oluşur. Bunlar:

1.Borçlar:
a) Kısa vadeli borçlar, Bu borçlar, bilançonun düzenlendiği tarihten itibaren normal olarak 1 yıl içinde şirketin ödemesi gereken borçlarını kapsar.
b) Orta ve uzun vadeli borçlar: Bu borçlar bilançonun düzenlendiği tarihten itibaren vadeleri 1 yıldan daha uzun olan borçlan kapsar.
2.Özvarlıklar : Bunlar da :
a) Ödenmiş sermaye,
b) Emisyon primi,
c) Yedek akçeler,
d) Yeniden değerleme fonu
e) Dönem kar zararını kapsar.

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

8 + 1 =