BİLANÇO KALEMLERİ

Elde edilen sâfi kârın üç senelik ortalamasını saptamak da yararlı olur. Böylece çeşitli ekonomik neden (erin etkisiyle normalden çok yüksek kârlı yılların sonucu, doğruluktan uzaklaşmanın önüne geçilmiş olur. Hattâ geleceğe ait tahmin edilebilen ekonomik durumları dikkate almak, hesaplanan ortalama kârı ona göre düzeltmek de gerekebilir.
Rantabilite analizinde de; Safi kârdan,
geçen seneden devrolunan kâr ile
ödenecek temettüler
sosyal yardım derneklerine ve sandıklarına ayrılacak paralar
amortismanlar İçin ayrılacak karşılıklar ve zenzeri ödemeler düşülmelidir.
3) Likidite bakımından analiz
İşletmenin ödeme gücü hakkında fikir edinmek ve işletmede olan seyyaliyet (akıcılık, esneklik) derecesini saptamak amacıyla yapılır. Likidite sorunu, işletmeler için hayati önemi olan bir sorundur. Bu bakımdan işletmelerin iyi bir “likidite politikası” izlemeleri gerekir. Bunun için de bir likidite plânı hazırlamak, likiditeyi elverişlilik derecelerine göre borç ve alacakları bir sıralamaya ve gruplamaya tâbi tutmak maksada kâfi gelir.
4) Mali bakımdan analiz
Vergi kanunları gereğince her hesap dönemi sonunda düzenlenerek MaliyeTyö verilecek beyannamenin diğer bir deyimle mali bilançonun incelenmesi ile ilgili bir konudur. Mali bilanço, ticari bilanço gibi şletme ekonomisi esasları dahilinde düzenlenmeyip, ma
li mevzuat bakımından düzenlenen bir bilanço olduğundan analiz, mali yasaların göz önünde tuttuğu kıymetler alınarak, işletmenin gösterdiği faaliyet ve bunun sonucu bilanço üzerinde incelemeler yapmaktan ibarettir.
Bu analizde özellikle kıymet takdiri (değerlendirme) üzerinde durulur. Giderlerin, “Vergi Kanunu” hükümlerine uyup uymadığına bakılır, işletme bünyesinin vergi mevzuatı sınırları içinde, mevcutları, borçları, gider ve gelirleriyle safi kârı incelenmiş olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


17 − = 14