BANKALARIN KONTROL VE TEFTİŞİ

Bankaların Devlet tarafından, hissedarlar kurulu tarafından ve kendi Teftiş Kurulu tarafından denetim ve teftişi yapılmaktadır.
A Bankalar yalnız kendi sermayeleriyle çalışan teşebbüsler değildir. Sermaye ve tasarruf sahiplerinin paralarım toplayarak ekonomik alana veren, dağıtan ve verimli hale getiren Bankaların bir memleketin para ve kredi ekonomisinde büyük yarar ve rolleri vardır. Bir kamu hizmeti görmektedirler. Memleket ekonomisinde bu derece önem kazanan bankaların kaynak ve faaliyetlerini emniyet altına almak için mevzuat ve denetimiyle, devletin ilgilenmesi pek tabiidir. Bankaların Devletçe murakabesi, birinci derecede “Bankalar Kanunu” ile sağlanmakta, ayrıca yeminli Bankalar murakıplarıyla da fiilen yapılmaktadır.
B Anonim Şirket şeklinde veya özel kanunlarla kurulan bankalar ayrıca “Ticaret Kanunu” nun ve ana sözleşmelerin öngördüğü pay sahipleri murakıpları eliyle de kontrol edilir. Tatbikatta Banka murakıplarının kontrolü, yıllık bilanço ve kâr zarar hesabının defter kayıtlarına uygun olup olmadığı şeklindeki rapora dayanmaktadır.
C Teftiş Kurullarının Kontrolüne gelince Bu kurula bağlı müfettiş ve kontrolörler her şubede sürekli olarak ya da yılın bir çok aylarında ani olarak teftiş ve kontroller yaparlar. Bu çeşit kontrol, devamlılığı sağlar ve elemanların mesleki gelişmesini artırır.
Bankalar tarafından yapılan kontrol üç kategoriye ayrılır
1h önleyici Kontrol (Controle prĞventif)
2. Muhasebe Kontrolü (Controle Com table)
3. Bankacılık Kontrolü (Controle Banque)
BANKNOT
1) önleyici Kontrol
Memur seçmek ve yetiştirmek, görev bölümü yapmak, yetkileri düzenlemek, zaman zaman yerlerini değiştirmek, iyi bir organizasyonu sağlamak üzere disiplin ve düzen getirmek gibi idarede ve teşkilâtta bir takım iç bünye ile ilgili tedbirler almaktan ibarettir. Bu sistem, aynı zamanda diğer kontrollerin esasını ve sonucunu belirleyen bir aşamadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + 9 =