Bankaların gayrimenkul ipoteği

MURAKIP

Ayrıca ziraat, sanayi, maadin, enerji, nafia, nakliye ve ihracat işlerine bağlı kredilerle; Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun veya özel şartnamelerinin hükümlerine göre resmi daire ve müesseselere, iktisadi devlet teşekküllerine, banka ve şirketlere hitaben ihaleye koydukları çeşitli işler için, devlet şurasına, mahkemelere, vergi ve icra dairelerine hitaben bunlar tarafından istenilen konular için verilecek teminat mektubu karşılığı olarak Bankalar gayrimenkul ipoteği alabilirler. Ki, buna da “Asli ipotek” diyoruz.

Munzam teminat ipoteği; Umumi hükümlere tabi bir ipotek şeklidir. Örneğin, kocanın kredisi için kendi gayrimenkulü üzerinde karının ipotek vermesinde hakimin izni yoksa ipoteği hükümsüz bırakır.

Bir müşteri kendi alacağını teminen borçlusundan gayrimenkul ipoteği alır ve kendi borçlarına karşılık Bankasına teminat olarak ipotek verebilir. Sonradan böyle bir alacak ve ipoteğin Bankaya devri, Bankalar kanunundaki ipotek üzerine kredi yasağına girmemesi gerekir. Şu halde, uzun vadeye gitmemek şartı ile Merkez Bankasının tayin edeceği had içinde açılacak kısa vadeli (en çok 9 aylık bir süre kısa vade sayılır) krediler karşılığında ya da, kredinin kullanılmasından itibaren en erken 4 ay sonra tahsilinde tehlike bulunması veya ihtimali karşısında bankalar munzam teminat olarak gayrimenkul ipoteği alabilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*