BANKALARIN ÇEŞİTLERİ

Bankalar yaptıkları işlere göre bölünürler.
Emisyon Bankaları (Merkez Bankaları),
Ticaret Bankaları,
Sanayi (Endüstri) Bankaları,
İpotek Bankaları,
Ziraat Bankaları,
Halk Bankaları ve Halk Sandıkları.

1 Emisyon Bankaları
Memleketin Mali yapısını düzenlemek görevini ve özellikle para çıkarma işini üstüne alan bankalardır. Çoğunlukla devlet bankası özelliğini de birlikte taşıdığından dev
lete ait mali işlerde, devletlerarası iktisadi ilişkilerde ve tutulacak hesaplarda (kliring ve takas hesaplan gibi) nâzım rolünü yapar.
Bizde Cumhuriyet Merkez Bankası bu niteliktedir. Bankalar arası işleri düzenlediği gibi, dış ticaret konularında da Maliye Ba kanlığı’nm temsilcisi olarak hareket eder. Haftalık bülten ve para kurlarına ait listeler çıkarır. Ayrıca hâzinenin veznedarlığını da yapar.
Merkez Bankalarının kuruluşları ve faaliyetleri özel kanunla düzenlenir.

2 Ticaret Bankaları
Genellikle vadeli, vadesiz mevduat kabul etmek, ticari senetleri iskonto etmek, borçlu cari hesap açmak, kambiyo işlemleri yapmak, havale kabul etmek ve ödenecek esham ve tahvilat işleri yapmak, kiralık kasalar bulundurmak, toplanan mevduatı ticaret ve sanayici emrine hazır tutmak, ticari ve sınaî yatırımlara iştirak etmek gibi her çeşit Banka işlemleri yaparlar.
Ticaret Bankalarının iktisadi ve ticari hayattaki rolü ve yararı pek çoktur. İş hayatında bu bankaların varlığı sayesinde çeşitli para ve kredi işlerini gördürmek imkânı doğ maktadrr. Türk Ticaret Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası ticaret bankalarıdır.

3 Sanayi ve Yatırım Bankaları
Sanayi işletmelerinin krediye olan ihtiyâçlarını karşılamakla beraber, her çeşit fabrika kuruluşuna katılan bankalardır. Bununla beraber Sanayi (Endüstri) bankalarının da ticaret bankalarına özgü bir çok işlemleri yaptıkları görülmektedir. Sümerbank, Etibank gibi.

4 İpotek Bankaları
Özellikle her çeşit gayrimenkul malların ipoteği karşılığında ikrazatta bulunan işletmelerdir. Emlâk ve Kredi Bankası gibi. Her çeşit banka muamelesi yapan İpotek Bankaları daha çok mesken kredisi açmak ya da gayrimenkul ipoteği karşılığı para vermek faaliyetini gösterirler.

5 Ziraat Bankaları
Genellikle tarımla uğraşan köylü ve çift çilere kredi açan ve onların ihtiyacı olan tarım araç ve gereçlerini temin eden bankalardır. T.C. Ziraat Bankası ve onun murakabesi altında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri, iktisadi karakteri ziraatçılık olan memleketimizde büyük ölçüde yararlı hizmet yapmaktadırlar.

6 Halk Bankaları ve Halk Sandıkları
Özellikle küçük tacir ve esnafın paraya ve krediye olan ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara ait banka işlemlerini görmek amacıyla kurulan Bankalardır.
Bankalar, sermayelerinin tamamı veya % 50’den fazlası devlete aitse Devlet Bankası; Özel şahıs ve teşebbüslere ait bulunuyorsa Özel Banka adını alır.
Bankalar Birliğince kabul edilen sıralamada ise Bankalar 4 gruba ayrılmaktadır
a) Özel Kanunlarla Kurulmuş Bankalar
7129 sayılı “Bankalar Kanunu” nun kapsamı dışında kalan ve kendi özel kanunla rıyle kurulan ve işleyen Bankalardır. T, Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş., Denizcilik Bankası T.A.O., Devlet Yatırım Bankası, Etibank, T.C. Ziraat Bankası gibi.

b) Diğer Milli Bankalar
7129 sayılı “Bankalar Kanunu” nun 2. maddesine göre Milli Banka;
“Türk Kanunlarına göre kurulmuş ve sermayesi Türk parası olarak konulmuş ve sermayesinin çoğunluğu, yönetim ve denetimi Türklere ait olan Bankalar” diye tanımlanmıştır. Bugün ülkemizdeki bankaların büyük bir kısmı Milli Banka niteliğindedir.

c) Mahalli Bankalar
Belirli bir il veya ilçede, orada yerleşmiş kimseler tarafından kurulmuş ve başka yerlerde şubeleri olmayan bankalardır. Sayıları azalmıştır Afyon Terakki Servet Bankası, Elazık İktisat Bankası gibi.

d) Yabancı Bankalar
Yabancı ülkelerde kurulmuş, aynı zamanda Türkiye’de şube açan bankalardır Banca Commerciale Itallana, Banca di Roma, Hollantse Bank gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


37 − 33 =