BANKALAR KANUNU

Türkiye’deki yerli ve yabancı Bankalar, “Türk Ticaret” ve “Medeni Kanunu” ile statüleri içinde serbestçe her türlü Banka işlemleri yapmakta idiler. Özsermaye ve kaynaklan ne olursa olsun sınırsız tevdiat kabul etmeleri ve bu mevduatı kayıtsız şartsız kullanmalarından doğabilecek ekonomik sakıncaları yok etmeğe sözü edilen Kanunlar yeterli değildi. Bu ihtiyaç önce 2243 numaralı 30.5.1933 tarihli “Mevduatı Koruma Kanunu” nun doğmasına neden olmuştur. Bankaların çalışmalarını bir ölçüde sınırlandıran bu kanun 2806 sayılı 14.6.1935 tarihli kanunla değiştirilmiştir.
Yalnız anapara ve yedek akçelerini değil, bunlardan çok daha önemli .kaynakları (menabii) yöneten bankaların millî ekonomimizdeki yeri ve katkısı gün geçtikçe önem kazanmış, milli tasarrufla yakın ve sıkı ilişkileri ve Bankacılığın temel konularını içine alan bir kanuna gerek duyulmuştur. Böylece 1.6.1936 tarih 2999 sayı ile ve 23.6.1958’de de 7129 numara ile “Bankalar Kanunu” yürürlüğe konmuştur.
Bankaların; tâbi olacakları Kanun hükümleri, kuruluşları, teşkilât ve organları, mevduat kabulü, umumi disponibilite, kanuni karşılık ve İhtiyatları, kredi muamelesi, işletme ve iştirakleri, bilançoları ve murakabe konularını kapsayan ve 86 maddeden oluşan “Bankalar Kanunu” sistematik bir me todla ele alınmış bulunmaktadır.
Madde
1 Sik Hükümler
Kanunun şumulü (kapsamı) …. 1
Tarifler (Milli Banka Kavramı,
Banka Şubesi, Sermaye, Yedek akçe) …. …. ………………… 2
2 Kuruluş
Bankaların kuruluşları ………….. 3
Hisse senedi ve ortaklar ………… 4
Kurucuların şahsi durumları …. 5
Asgari (en az) sermaye ………….. 6 7
Türkiye’de şube açmak isteyen yabancı Bankalar ………. ……… 8
Banka kurmak için mezuniyet 9
Şube açmak için mezuniyet şartları …………………. 10 11
Kuruluştan sonra verilecek beyannameler ….. .. 12
Bankacılık işlemlerine ve Mevduat kabulüne müsaade ve “yetki iptali ….. . …. …. . 13
3 Teşkilât ve Organlar
Hissedarların oya katılmaları 14
İdare Meclisi, murakıpları ve birinci derece imzalılar …….. 15
İdare Meclisi Başkan ve üyele
rinin hisseleri ……………….. 16
Bankalarda çalışması yasak olanlar …. ………. ……… .. 17
Yemin …. …. …. ………….. 18
İdare Komitesi ve Kararları ve defteri …………………… 19 21
İdare Komitesinin murakabe
edilmesi …………… ………. …. 22
Murakıpların görevleri………….. 23
4 Mevduata Ait Hükümler
Mevduat kabulüne mezun olmı yanlar…………………………. 24
Hususi teşekküller ……………… 25
Mevduat çeşitleri (çeşitlerine ve vâdesine göre sınıfları)…………. 26
Tasarruf Mevduatının imtiyazları 27
Tasarruf Mevduatının azami nis betleri (kabul haddi)……………. 28
T.C. Ziraat Bankası ve İst. Emniyet Sandığı …………… ……. 29
Mevduatın çekilmesi, zamanaşımı …………………. ….. 30 31
Tasarruf mevduatı sahiplerine ek menfaatler…………………… 32
5 Umumi Disponibilite, Kanuni
Karşılıklar ve İhtiyatlar
Umumi Disponibilite ve Kanuni Karşılıklar (14.1.1970 ve 1211 sayılı Kanunla Kaldırıldı) … 33
Kanuni Karşılıklar hesapları …. 34
Muhtemel zararlar karşılığı …. 35
İhtiyat Akçelerinin kullanılması 36
Tahvillerin kayıt ve muhafazası 37
6 Kredi Muameleleri
Kredi hadleri ……. …. …….. 38
Bankaların iştiraklerine kredi …. 39
Kredi faizleri ……. ………….. 40
Banka mensuplarına kredi ………… 41
İdare Meclisi üyelerinin akrabalarına kredi …………………. 42
Bankaların kendilerine (kredilerine yanlış) ait müesseseler …. 43
Kredi açma yetkileri …………… …. 44
Açık krediler ………. ……………45
Müstakrizden hesap vaziyeti istenmesi ……………………….. 46
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi (1211 sayılı kanunla kaldırıldı) _______ …. …. …. …. .. 47
İşletme ve İştirakler Bankaların iştirakleri
…. 48
Emtia ticareti yapma yasaklığı 49 Gayrimenkul üzerine muamele 50
8 Hesap Hülasaları, Bilanço ve
Muhafaza Edilecek Vesaik
Hesap hülasaları ve Bilançolar 51 Yabancı Bankalara ait cetvel ve Bilançolar…………………. …. 52
Para Vahidi (Birimi)……………. 53
Bilançonun tanzim şartı ………… 54
‘ #
Mektup ve vesikaların muhafazası ……………………. 55
Yabancı memleketlerdeki şubeler ………….. ………….| …. 56
9 Müteferrik Hükümler ve Mura
kabe
Bankalar Birliği ………………. 57
Masrafların tesbit ve taksimi 58 Sermaye ve mevduatın yabancı memlekette kullanıması ……. 59
Bankaların murakabesinde Hükümetin yetkisi ……………. 60
Bankalar yeminli murakıpları …. 61
Hususi murakıp tayini ………….. 62
Devir veya birleşme ……………. 63
Tasfiye we faaliyetin tatili ……. 64
Tasfiye memurlarının vazifeleri 65
10 Cezai Hükümler
Çeçitli cezaî müeyyideler ………. 66 72
Hakikate aykırı vesaik tanzimi 73
Sırların ifşası ……………….. 74
Bankalar yeminli murakıplarının mesuliyetleri ……………. 75
Asılsız neşriyat ve haber yayma ……………………………. 76
Umumî hükümlerin mahfuziyeti 77
İflâsın mesulleri ……………… 78
Türk Ticaret Kanunun hükümlerinin mahfuziyeti ………… 79
Vazifeli merci ………….. …… 80
Para cezalarının tahsili ……….. 81
11 Mahfuz ve Mülga Hükümler
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası*
nın tevdiat kabul etmediği sürece bu kanun hükümlerine tâbi
olmıyacağı …………………… 82
Mülga hükümler………………… 83
Bankalar yeminli murakıplığı
teşkilâtı ……………………. 84
Muvakkat Madde (301 Kanun 1 10)
Ek madde (153, 123 Kanunlarla
1 4)
Kanunun yürürlüğü …………….. 85
Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği ………… 86

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 82 = 89