BANKADA MAL HESABI

MAL HESABI

işletmelerde özellikle ticaret işletmelerinde alınan ve satılan malların tutarları ile yeni malla ilgili diğer işlemlerin kaydedildiği bir hesap çeşididir.

Muhasebe hesaplarının sınıflandırılmasında Değer hesaplan içinde yer alır. Emtia hesabı da denilen mal hesabı, aslında çift kayıt (muzaaf) usulüne göre; girişte borçlandırılmak suretiyle işler, ancak maliyet hareketlerinin özellikleri dolayısı ile (Maliyet ve satış flatıyla kayıt nedeniyle) muhasebede

Mal hesabının tutuluşu iki usulle olur; Tec rubi usul ve daimi muvazene usulü.

1) Tecrubi usule göre

Tutulan mal hesabının borcuna;

Mevcut veya devren gelen mallar,

Satın alman mallar,

Satın alınan mallar için yapılan masraflar,

İade edilen mallar,

Satılmış mallar üzerinden yapılan is kontolar,

Satış üzerinden verilen kürtajlar,

Diğer satış masrafları,

Envanterde fazla çıkan miktarlar,

Düzeltme kayıtları,

Brüt kâr (Nakil için), geçirilir. Alacağına da;

Satılan mal tutarları (satış değeri üzerinden),

Geri verilen mallar,

Alınan mallar üzerinden iskonto,

Satış ve kürtaj masraflarından iadeler,

Sayım neticesi eksik çıkan mallar,

Düzeltme kayıtları,

Brüt zararlar, (Nakil için),

Stok mallar (Hesabın kapatılması için),

kaydedilir.

Tecrûbi usulde mal girişlerinin maliyet, çıkışlarının da satış fiatı üzerinden kaydedilmesi nedeniyle mal hesabı istenilen sonucu yani elde bulunan malı derhal gösterecek durumda değildir. Bu hesap üzerinden sonucu alabilmek için malların sayımına (envantere) gerek vardır. Sayım sonucu ile mal hesabında saptanan sonucu karşılaştırmak ve duruma göre mal mevcudunu ve maldan kâr veya zararı bulmak gerekir.

2) Daimi muvazene usulüne göre

Bir kıymet hesabı olan mal hesabının yürütülmesi; fonksiyonundan her birinin ayrı ayrı hesaplara verilmesi esasına dayanır. Bu hesaplardan “mal hesabı’’ yardımı ile mal giriş çıkış hareketleri ve herhangi bir dönem sonunda kalan mal mevcutları İzlenebilmek

tedir. Bu hesap maliyet fiatıyla borçlanır ve alacaklanır. Bakiyesi daima gerçek mal mevcudunu gösterir, örneğin;

Borç MAL HESABI Alacak

Alınan mallar (Maliyet fiatiyle) Satılan mallar (Maliyet fiatiyle)

Bu hesabın bakiyesi (Borç bakiyedir). Maliyet fiatı üzerinden stok malı gösterir.

Mal satış hesabı ise, mal hareketlerinden (giriş çıkışlardan) elde edilen sonuçları bildirir. Bu hesap maliyet fiatı ile borçlanır, satış fiatı ile alacaklanır. Bakiyesi mal hareketlerinden doğacak kâr veya zararı gösterir. Örneğin;

Borç SATIŞ HESABI Alacak

Satılan mallar (Maliyet fiatiyle) Satılan mallar (Satış fiatiyle)

Bu hesabın bakiyesi kâr veya zararı verir.

3) Sonuç

Bu usul daha pratik ve daha açıktır. Bun dan, toptan iş yapan ve mal çeşitleri az olan işletmeler yararlanabilir.

Perakende iş yapan, mal çeşitleri çok olan işletmelerde ise mal hesabının bu sisteme göre yürütülmesi oldukça zorlaşır. Çün kü her satışta, satış fiatından başka maliyet fiatını da satpamak gerekmektedir.

Bu zorluğu gidermek için mal ve mal satış hesaplarının çeşitler bakımından dökümü yardımcı defterlerde veya kartlarda izlenir.

Mal kartları aynı cinsten mevcut malların maliyet üzerinden bedelini ve satış kartları ise sonuçları gösterir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*