BANKACILIKTA AVANS

Yukarıda sayılan avansların yanı sıra, bankalarda kredi konularının bîr kısmını avans muamelesi teşkil eder.
Avans muameleleri, kredinin bir çeşit dağıtım şeklidir. Bir sözleşmeye dayanır, ikraz işlemlerinden farkı, vadelerinin daha kısa olmasından ibarettir.

Avanslar, teminatlı veya teminatsız olurlar. Şahsi teminata dayalı (açık kredi ve kefalet mukabili krediler) kredilerden ziyade maddi teminatın rehin ve ipoteği karşılığında açılan krediler yaygındır ve bunlar genellikle avans adını taşımaktadırlar. Başlıca lan şunlardır
a) Esham va tahvilat karşılığı avans
Borsada kote edilmiş yani milli borsa larda alım ve satımı kabul edilerek borsa cetveline geçmiş bulunan esham ve tahvilatın (aksiyon ve obligasyon) terhini karşılığında verilen kredilerdir. Bu krediler genellikle bir yılı geçmemek kaydıyla kısa vadelidir. Avans, vadeli veya cari hesap şeklinde kullandırılabilir.
b) Altın mukabili avans da aynı niteliktedir. . ‘
c) Emtia karşılığı avans (Avance sur merchandlses)
Ticari emtia üzerine açılan cari hesap şeklindeki kredilerdir. Emtianın terhininde bankanın malı tesellüm ederek üzerinde zil lîyetliği bulunması lazımdır. Ancak, emtianın fabrikasyonu, maniplasyonu veya özel depolarda saklama zorunluğu olursa Bankalar rehinli emtiayı üçüncü bir şahsın veya şahısların yeddi emanetine bırakırlar. Ya da rehinli emtia Tekel depolarında, Gümrük antrepolarında, Umumi Mağazalar depolarında bulunuyorsa yeddi emine verilmiş gibi zilliyet lik sorumluluğundan korunurlar.
Merhun emtianın sigorta ettirilmesi gerekmektedir ve aynı zamanda çabuk bozulmayan, muhafazası kolay, paraya çevrilmesi mümkün olan maddelerden olması gerekir.
d) Senet karşılığı avans (Avance sur effects)
Ticari senetler (bono ve poliçe) karşılığında verilen kredidir. Daha çok senedi rehin cirosu ile Bankaya veren müşterinin (itibarına dayanan bu işlemlerde) imzası tatmin etmiyorsa bu kredi diğer itibarlı kimselerin verecekleri bir kefalet senedi veya sözleşmesiyle garanti edilebilir. Avans borçlu cari hesap şeklinde kullandırılır .
e) Vesaik karşılığı avans (Avance sur documents)
İhraç veya ithal edilmek üzere yolda bulunan emtianın konşimento, hamule senedi ve buna bağlı sigorta poliçesi, fatura ve varsa diğer belgelerin rehni karşılığında açılan borçlu cari bir hesaptır. Hesabın açıla
bilmesi için belgelerin ilgili olduğu satışın kati olması gerekir. Vesaik banka emrine ciro edilir. Vade, malm yolda geçireceği süreye göre hesaplanır.
f) Alacağın temliki karşılığı avans
Müşterilere üçüncü şahıslardan olan alacaklarını devralmak suretiyle bankaların verdikleri cari hesap şeklindeki kredidir. Tamamen tahakkuk etmiş alacağın bütün haklarıyla bankaya kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu olarak devir ve temlik edildiğini gösterir bir temlik senedi alınır ve bu durum borçluya bildirildikten sonra hesap açılır.
g) Tevdiat karşılığı avans
Bankadaki mevduatın bloke edilip terhini karşılığında verilen carip hesap şeklindeki kredidir. Bankadan parasını çekmek istemeyen, buna karşılık krediye ihtiyaç duyan mudilere bir kolaylık sağlamak üzere bu işlem yapılır.
Avans hesaplarında, karşılığı oluşturan menkul değerin ekspertiz değerinden veya nominal değerinden ya da borsa değerinden belirli bir indirim yapıldıktan yani ihtiyat payı olarak bir marj uyguladıktan sonra geriye kalan değerine kadar ödeme yapılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


28 − 24 =