Bankacılık Terimleri

ACIK BONO

Para yeri boş bırakılarak imza edilen bonoya dendiği gibi, geniş yetki verme anlamında da kullanılır, (bk. Açığa imza)

AÇIK CİRO

Tahsil edecek kişinin adı yazılmadan sadece arka yüzü (sırtı) imzalanarak ticari senetlerin devredilmesine açık ciro denir. Açık ciro yapılmış çekler ve diğer ticari senetler hamiline ödenir, (bk. ciro)

AÇIK ÇEK

Çekin üzerine parası yazılmadan keşide edilmiş (çekilmiş) olmasıdır. Böylece ödenecek miktar, çeki tahsil edecek kimsenin takdirine bırakılmış olur. Yalnız bu terimin, çekin çizgili olmadığını belirtmek üzere Âdi çeklerde de kullanıldığına rastlanmaktadır. (bk, Çek)

AÇIK EKSİLTME

Bu yöntemde tek alıcı genellikle birden fazla satıcı ile karşılaşır. Açık eksiltme ile yapılan atımların özelliği ve amacı satıcıları karşı karşıya getirerek rekabeti kızıştırmaktır.

Açık eksiltmede, tek alıcı karşısında çok sayıda satıcı varsa, buna (monopson) denir. Satıcılar da aralarında anlaşmış durumda ise* ler buna da bir çeşit (monopol) denmektedir, (bk. Artırma, eksiltme ve ihale)

AÇIK KABUL

Keşideci bazan imzasını atmadan poliçeyi muhataba gönderir. Muhatap da o halde senedi kabul eder. Bu biçimdeki kabul işlemine “açık kabul” derler.

Ticaret yasamıza göre, muhatap tamamı ile doldurulmamış bir poliçeyi alabilir. Keşideci, herhangi bir nedenle ve açıkça olmasa bile bir ödeme ile karşılaşmamak için poliçe üzerinde imzasını bulundurmak istemez. Onun için kendi imza atmaksızın poliçeyi muhataba kabul ettirir ve elden satar. Satın alan kimse de keşideci yerine poliçe üzerine kendi imzasını atar. Açık kabuldeki poliçe böylece doğmuş olur.

Böyle bir poliçe aradaki anlaşmaya aykırı bir biçimde doldurulursa, ancak kötü bir niyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında bir kusur işlemiş bulunursa hâmile karşı bir

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =