Banka Teminatları

MUNZAM TEMİNAT

Mevcut olan bir teminata ek olarak gayrimenkul rehin alınabilmesidir. Munzam teminat daha çok gayrimenkul üzerine de işlem yapabilecek Bankalar için sözkonusudur.

Bu bakımdan Bankalar kanununun 50 nci maddesi birinci fıkrası hükmüne göre

a) Bankalar, ticaret maksadiyle gayrimenkul alım ve satımıyla meşgul olamazlar.

b) Gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi açamazlar.

Bundan maksat, bankaların spekülâtif faaliyetlere girişmelerini önlemek, mevduatın emniyet ve seyyaliyetini korumaktır. Diğer taraftan 50 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre de Bankalar açtıkları krediler karşılığında bazı hallerde munzam, bazı hallerde ise asli teminat olarak gayrimenkul ipoteği alabilirler. Nitekim, 50 nci maddenin 2 nci fıkrasında “Ancak uzun vadeye müncer olmamak şartiyle T. Cumhuriyet Merkez Bankasının tayin edeceği had içinde açılacak kısa vadeli ticari krediler karşılığında veya kredinin kullanılması tarihinden itibaren en erken 4 ay sonra tahsilinde tehlike bulunması veya bu süre içinde çıkacak olağanüstü sebeplerin bulunması halinde Bankalar munzam teminat olarak gayrimenkul ipoteği kabul edebileceklerdir.” denmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*