BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

KEFALET VE TEMİNAT MEKTUPLARI

A TARİFİ VE MAHİYETİ

Kamu veya özel bir kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi için müteahhit veya borçlu lehine; bankanın belli bir para için kefilliğini taşıyan bir mektuba bu ad verilmektedir.

Not (Yargıtayın 3.10.1969 ve 13317 Resmi Gazetede yayınlanan Içtihadi birleştirme kararında bu terimler “banka teminat mektupları garanti sözleşmesi” olarak nitelendirilmiştir).

Teminat mektubu, niteliği ve anlamı bakımından, lehine mektup verilen kimseye bankanın kefil olması demektir kİ, bankanın bu mektuba karşılık, mektup sahibinden gerekil kefalet veya teminat alması doğaldır. Ancak, mektup müşterisinden alınacak temina

tın miktar ve koşulları, bu kimsenin veya kuruluşların İş ve kredi yeteneğine ve mektupla temin edilen İşlerin risk derecesine göre değişir. Bundan dolayı birçok bankalar kendilerinden teminat mektubu alabilecek müşterilerine nakdi kredilerinin yanında bir de kefalet veya teminat kredisi ayırırlar.

Bu kredi için de müşterinin durumuna bağlı olarak açık hesap şeklinde tek İmza karşılığında mektup verebilecekleri gibi bu mektuplara karşılık yerine göre kefalet imzası veya nakit, esham ve tahvilat, ya da taşınır ve taşınmaz malların teminata veril meşini veya alacağın temliki şeklinde maddi teminat isteyebilirler.

Memleketimizde 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununa göre bu kanunun kapsamına giren kamu ve katma bütçeli daire ve kuruluşlarının alım, satım, yapma, yaptırma, keşfettirme, inşa işlem ve taahhütlerine katılmak için banka teminatı şart koşulmaktadır. Hatta sözü geçen kanun kapsamına girmeyen resmi, yarı resmi ve hatta özel kuruluşlar dahi banka teminatı ararlar, özel ve ticari ilişkilerde teminat mektubunun oldukça geniş ölçüde yeri vardır. Acentelik, bayilik gibi kredili ya da ankonsinyasyon (konslye) mal teslimlerinde, bu İşleri isteyen kişilerden banka mektubu istemektedirler.

Teminat mektubu vermekle banka kendi ağırlığını ve saygınlığını müşterinin emrine tahsis ediyor demektir. Ancak bu işlemlerde bir kredi satışı ve borç para verme sözkonusu olmadığından faiz yerine komisyon alınır.

Banka mektubu (garantisi) çoğunlukla taahhüde giren tacirler tarafından kullanılır. Eksiltmeye (münakaşa) katılmak isteyen müteahhitlerden genellikle bir teminat akçesi ya da bir banka teminat mektubu istenir. Bunlar verilmeden eksiltmeye girilemez. Sermayelerinin bir kısmını işin devamı süresince hapsetmek istemiyen iş sahipleri teminat akçesi yerine geçmek üzere banka teminat mektubundan yararlanmayı yeğ tutarlar.

B TEMİNAT MEKTUPLARININ ÇEŞİTLERİ

Bankalar tarafından verilen teminat mektuplarını, limit, şekil, kredi ve vade bakımından dört kategoriye ayırabiliriz

a) Limit bakımından

Teminat mektubu İkiye ayrılır.

1 Limite giren mektuplar

Kamu ve katma bütçeli dairelerin artırma, eksiltme ve ihale İşlerini düzenleyen 2490 sayılı kanunun kapsamına hangi kamu kuruluşları giriyorsa bunlara hitaben verilecek mektuplar resmi limite tabidir.

Bankaların bu kuruluşlara verebileceği teminat mektuplarının tutarı, hiçbir suretle ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 50 sini geçemez. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran % 75 e çıkarılabilir. Bundan amaç, bankaların devlete karşı girişecekleri taahhütlerde ölçülü olmalarını ve takatlarının üstünde riske girmemelerini sağlamaktır.

İşte bankaların 2490 sayılı kanun kapsamına giren işler için resmi dairelere hitaben verebilecekleri teminat mektuplarının en çok çıkabileceği miktara “resmi daireler teminat mektubu limiti” denir. Şu halde,

Banka teminat mektubunun limitli olarak verilebilmesi için 2490 sayılı kanuna göre

Muhatabın resmi bir daire ve kuruluş olması,

Mektuba esas olan konuların bu kanun kapsamına giren işlerden bulunması şarttır. Bu iki şarttan birinin olmaması halinde teminat mektubu limitsiz verilir.

2 Limit dışı mektuplar Hangileridir?

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve İhale kanununun kapsamı dışında kalan işler için resmi daire ve kuruluşlara verilen mektuplar,

Kuruluş kanun ve tüzüklerinde 2490 sayılı kanuna bağlı olmadığı bildirilen kuruluşlara verilen mektuplar,

Malîye Bakanlığınca bildirilen yabancı bankalar listesindeki muhabirlerin kontr garantilerine dayanılarak resmi daire ve kuruluşlara verilen mektuplar,

Diğer gerçek ve tüzel kişilere verilen bütün teminat mektupları,

limite girmezler.

b) Şekil bakımından

Teminat mektupları dörde ayrılır.

1 Geçici (Muvakkat) teminat mektupları

Herhangi bir arttırma ve eksiltmeye katılma olanağı veren mektuplardır. Bu geçici mektupla banka; müteahhit firmanın arttırma ve eksiltme şartnamesine uymaması yani ihale üzerinde kaldığı halde sözleşme yapmaması ve belli bir süre içinde bu geçici teminat mektubunun kesin (kat’i) teminata çevirmemesi halinde belirlenmiş parayı ödeyeceğini taahhüt eder. Diğer bir deyimle banka müteahhite kefil olur.

Geçici Teminat Mektubu Örneği aşağıdadır

…… BANKASI A. Ş.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

tarafından açılan ………..

iştirak edecek olan müteahhit

’ın şartname hükümlerini yerine getirmek için, tahmin edilen bedel üzerinden Özel Kanıma göre vermeğe mecbur bulunduğu geçici teminat akçesi

olan TL…………………………… …………..

……………………………………….. kadar,

Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle kefil ve za mim olduğundan adı geçen müteahhidin şartname hükümlerin# aykırı hareket ettiği ve ihalenin üzerinde kaldığının kendisine tebliğ tarihinden itibaren ve şartnamede muayyen olan müddet zarfında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak kat’i teminat akçesini ita etmediği takdirde protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve müteahhidin rızasını almağa lüzum kalmaksızın kefalet olunan meblâğın ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeye mahal verilmeden size veya emrinize nakden v# tamamen ve talep arandan tediye za

manına kadar geçecek günlere alt kanuni faiziyle birlikte ödeneceğini Bankanın İmza yetkilisi ve sorumlusu sıfatiyle ve Banka nam ve hesabına taahhüt ve beyan eyleriz.

…….. BANKASI A. Ş.

Lira

………… TL. lık kısmı Genel

Müdürlük İhtiyat fonundan olmak üzere şubeye, Merkezden tahsis edilen teminat limiti.

Bu mektup da dahil olmak Üze . re varilmiş olan teminat mektupları toplamı.

Limitten ………tarihinde serbest kalan.

Milli Savunma Bakanlığına hitaben verilecek geçici teminat mektubu örneği

…….. BANKASI A. S.

(Kefalet)

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

……………………… ……. ihtiyacı

için ………………….. ………… tarafından

eksiltmeye konulan…………………………… nın

eksiltmesin# katılmak isteyen ……….. ……… da

ikâmet eden …………………….

eksiltmeye katılmak ve bu işle ilgili şartname hükümlerini yerine getirmek için tahmini bedel liparinden vermeye mecbur olduğu geçici teminat

akçesi olan …………….. ……….. ….. liraya

Bankamız kefil ve ödeyicidir.

Adı geçen istekli eksiltme şartnamesine aykırı hareket ettiği ve üzerine ihale yapıldığı hal do şartnamede belirtilen süre içerisinde ihale bedeli üzerinden hesaplanacak kesin teminat ak

ç asını ita etmediği

……… tarafından bankamıza bildirdiği takdirde

protesto çekmeye ve hüküm almağa ve müteahhidin rızasını sormağa hacet kalmaksızın geçici

teminat için kefil olduğumuz…………………………

(Yalnız …………………………………………

liradır) Türk Lirasını ilk yazılı bildiri üzerine

derhal ve itirazsız ………………………….. .

veya emrine nakden ve tamamen ve istek tarihinden ödeme zamanına kadar geçecek günlere ait nizami faizi ile beraber pürüz bırakmadan ödeneceğini Bankanın imzaya yetkili sorumlu temsilcisi ve vekili sıfatı ile Banka nam ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

……. BANKASI A. S.

…..„…………… TL. lık kısmı

Genel Müdürlük ihtiyat fonundan olmak üzere şubeye, Merkezden tahsis olunan teminat Mektubu Limiti,

Bu mektup da dahil olmak üzere verilmiş olan teminat mektupları toplamı.

Limitten …………….. tarihinde

serbest kalan.

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 16. maddesi hükmü ile; geçici teminat miktarı tahmin edilen bedele göre şu oranlar içinde hesap edilir

50.000. TL. kadar olan işler için …. 7,5

50.000. TL. 250.000. liraya kadar

işler için …………………. 5

250.000. TL. 1.000.000. liraya kadar

olan işler için …. ……….. 4

1.000.000. TL. yukarı olan işler için …. 3 tür.

Örneğin; 2.530.000. lira muhammen bedelli bir iş için verilmesi gereken geçici teminat akçesi veya mektubu için paranın hesabı

Bin TL. Bin TL.

İlk 50 için 50 x % 7,5 200 ” 200 x% 5

750 ” 750 x % 4

1.530 ” 1.530 x% 3

2.530

3.750.

10.000.

30.000.

45.900.

89.650. TL.

Şu halde 2.530.000. liralık iş için 89.650. liralık geçici teminat vermek gerekiyor.

Not 2490 sayılı kanunun 18. madde hükmünde de; kesin teminat akçesi ihale bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre hesap edilecek miktarın iki mislidir. Geçici teminat tahmin ya da keşif bedeli üzerinden hesaplanırken, kesin teminat ihale bedeli üzerinden hesap edilir.

2 Kesin (Kat’i) teminat mektubu

Taahhüt edilen işin sözleşme koşulları

çerçevesinde, zamanında ve noksansız yapılacağını bildiren mektuplardır.

Müteahhit üstlendiği işi yapmazsa, gerek kalite ve gerek süre bakımından sözleşme koşullarına uymazsa İşveren, kefil olan bankadan mektupta yazılı parayı isteme hakkını kazanır.

Kesin teminat mektubu örneği aşağıdadır

ile müteahhit

arasında

verilmesi taahhüdünü göstermek üzer# imza edilecek ve birbirlerine verilecek olan sözleşme hükümlerinin tamamıyla yerine getirilmesini sağlamak için müteahhidin vermeğe zorunlu bulunduğu kesin teminat tutan ………………. ………………

……………………………… TL. için Bankamız

borçlu ile birlikte müteselsil k#fil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğundan adı geçen müteahhidin sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı, kısmen veya tamamen taahhüdünü yerine getirmediği tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, hiç bir kanuni yönteme, protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve müteahhidin rızasını almağa gerek kalmadan kefil olunan akçanın ilk yazılı isteminiz üzerine hemen v# gecikmeksizin size veya emrinize nakden ve tamamen ve istem anından ödeme anına kadar geçecek günler# ait kanuni faiziyle birlikte ödeneceğini Bankanın imzaya yetkili sorumlu temsilcisi ve vekili sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt v# beyan ederiz.

Bu mektup tutarım da kapsamak üzere Devlet daire ve kuruluşları işleri için Bankamız adına verilen ve henüz Bankamıza geri verilmeyen v#ya hükümleri resmen iptal olunmayan geçici, kesin ve avans teminatlarına ait mektupların bu

güne kadar toplam tutan …………………………………….

…………………………………….. TL. dır.

BANKASI A. Ş.

Milli Savunma Bakanlığına hitaben verilecek olan da

….. BANKASI A. 8.

(Kefalet)

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

………………………………………. İzafeten

……………………………ile …………….. de

ikamet eden ………………… …. ….. ……..

arasında ve ……………………………….. ……

………………………………..kilo/adet ………..

……………………….. nın itasını taahhüt için

kargılıklı İmza edilecek sözleşme hükümlerinin tamamen yerine getirilmesi amacıyla adı geçen müteahhidin ihale bedeli üzerinden vermeye mecbur olduğu kesin teminat akçesi olan ………………….

(Yalnız…………………. ………………..liradır)

Türk lirasına Bankamız kefil ve ödeyicidir. Adı geçen müteahhidin kanunen belirli olan süre içerisinde sözleşmesini usulen imzalayıp vermediği Bankamıza bildirildiği takdirde protesto çekmeğe ve hüküm almağa veya kâmil en taahhüdünü yerine getirmediği ……………………………………

tarafından yazı ile Bankamıza bildirildiği takdirde protesto çekilmesine ve hüküm alınmasına ve müteahhidin rızasını sormaya hacet kalmaksızın teminat olarak ödemeye kefil olduğumuz

………….. liranın …………………………… ..

……………………….. nın ilk yazılı bildirisinde

derhal ve itiraf sız ………………………………

veya emrine nakden veya tamamen istek tarihinden ödeme zamanına kadar geçecek günlere ait nizami faizi ile birlikte ve borçlu ile beraber müşterek ve müteselsil borçlu sıfata ile pürüz bırakmadan ödeneceğini bankanın imzaya yetkili sorumlu temsilcisi ve vekili sıfatı ile ve banka nam ve hesabma taahhüt ve beyan ederiz.

BANKASI A. Ş.

Lira

Genel Müdürlük ihtiyat fonundan olmak üzere şubeye Merkezden tahsis olunan teminat mektubu limiti.

Bu mektup da dahil olmak üzere verilmiş olan teminat mektupları toplamı.

Limitten ________________ tarihinde

serbest kalan.

3 Avans teminat mektubu

Taahhüt edilen iş dolayısıyla işi veren daire veya kuruluştan avans alabilmesini te minen verilen banka mektubudur.

Resmi daireler tarafından ihale edilen işler genellikle büyük harcamaları gerektirir. Çoğu kez müteahhidin öz varlığı bu işlerin yapılıp teslimi için yeterli olmayabilir. Eğer

İhale edilen iş büyük ölçüde hazırlamaları (ihzaratı) gerektiriyorsa ihaleyi yapan daire, ilerdeki stüasyonlarından (istihkaklarından) kapatmak üzere müteahhide avans olarak bir ödemede bulunabilir. Bu avansa karşılık bankaca yapılan kefalet dolayısıyla bir avans teminat mektubu verilir.

Bu mektupla da banka, taahhüt yerine getirilmediği veya istihkak tahakkuk etmediği takdirde müteahhidin avans borcunu ödeyeceğini taahhüt etmiş olur.

Avans teminat mektubu örneği aşağıdadır

Müşterinin talimatiyle verilen kontrgaranti üzerine düzenlenen

AVANS TEMİNAT MEKTUBU

ile

______________________________________________ arasında

imzalanmış ve birbirlerine verilmiş olan, sözleşme gereğince adı geçen müteahhide ödeyeceğiniz

yalnız ……………………………. TL. na kadar

avans akçasına Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğundan adı geçen müteahhidin sözleşme şartlarına aykırı davrandığı, kısmen veya tamamen taahhüdünü yerine getirmediği tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve müteahhidin rızasını almağa gerek kalmadan kefil olunan akçanın ilk yazılı isteminiz üzerine hemen ve gecikmeksizin size veya emrinize nakden ve tamamen ve istem anından ödeme anına kadar geçecek günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeneceğini Bankanın imzaya yetkili sorumlu temsilcisi ve vekili sıfatıyla ve Banka ad ve hesabma taahhüt ve beyan ederiz.

Bu mektup tutarını da kapsamak üzere Devlet daire ve kuruluşları işleri için Bankamız adına verilen ve henüz Bankamıza geri verilmiyen veya hükümleri resmen iptal olunmıyan geçici, kesin ve avans teminatlarına ait mektupların bu güne kadar toplam tutan ……………….. TL. dır.

……. BANKASI A. Ş.

Muhabirin emriyle verilen kontrgaranti üzerine düzenlenen;

KEFALET ve TEMİNAT MEKTUBU

…….. BANKASI A. 9.

AVANS TEMİNAT MEKTUBU

………………………………. …………. ite

……………………………….. arasında

imzalanmış ve birbirlerine verilmiş olan sözleşme gereğince adı geçen müteahhide ödeyeceğiniz yal

nm………………………………. TL. na kadar

avans akçasına Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğundan adı geçen müteahhidin sözleşme şartlarına aykın davrandığı, kısmen veya tamamen taahhüdünü yerine getirmediği tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve müteahhidin rızasını almağa gerek kalmadan kefil olunan akçanın ilk yazılı isteminiz üzerine hemen ve gecikmeksizin size veya emrinize nakden ve tamamen ve istem anından ödeme anına kadar geçecek günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeneceğini Bankanın imzaya yetkili sorumlu temsilcisi ve vekili sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu ………………….. nm

şehrindeki

Bankasından almış olduğumuz …………………………

tarih ve ……….. No. lu ………………….. lık

kontrgaranti mektubu üzerine düzenlenmiştir.

Bu teminat mektubunun kapsadığı ……………….

……………. örn gelir kaydedilmesi gerektiği

takdirde bu dövizin ödeme gününde yürürlükte olan anlaşmalar ve Türk kambiyo mevzuatı hükümlerine göre ve T. C. Merkez Bankasının o günkü resmi alış kuru üzerinden Türk lirası olarak ödeneceğini bildiririz.

BANKASI A. Ş.

4 Serbest konulu teminat mektupları

Arttırma, eksiltme ve ihale işleri ile ilgili mektupların dışında çeşitli ve serbest konular için verilen kefalet ve teminat mektupları da vardır. Genel bir formüle bağlı olmaksızın muhatabın lüzum gördüğü şekilde hazırlanan mektuplardır. Vergi itirazları acentelik teminatı, tekel bayiliği için verilen mektuplar gibi.

Serbest konulu teminat mektubu örnekle \ri aşağıdadır.

Özel konulu ve genel kapsamlı

…….. BANKASI A. 9.

(Kefalet)

(x) ………… ile borçlu …………………..

arasındaki (xx) ……………..~…………… den

doğan borç nedeniyle; Bankamız borçlu ile beraber müteselsil ve müşterek müteselsil borçlu

sıfatıyla azamî ………………… TL. sma kadar

sorumlu bulunduğundan, borçlunun borcunu kısmen veya tamamen yerine getirmediği tarafınızdan yazılı olarak Bankamıza bildirildiği takdirde protesto çekmeye, hüküm elde etmeye ve borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın kefalet

edilmiş olan yukanda yazılı «azamî…………… Türk

lirasını ilk yazılı isteğiniz üzerine derhal ve hiçbir sebep ileri sürmeksizin tamamen ve nakden ve talep tarihinden ödeme gününe kadar geçecek günlere ait kanunî faizleri ila birlikte ödeyeceğimizi, Bankamızın imzaya yetkili ve sorumlu temsilcileri sıfatıyla ve Bankamız nam ve hesabma beyan ve taahhüt ederiz.

……… BANKASI A. Ş.

( x ) Boşluğa muhatabın sıfatına göre ‘‘Firmanız’’, “Şirketiniz”, “Müesseseniz”, “Genel Müdürlüğünüz” gibi ibareler yazılacaktır.

(xx) Boşluğa “ ……….tarihli ………………….

sözleşmesinden”, “ …………tarih ve ………

………. sayılı ticari senetlerden” gibi borcun hangi ilişkiden doğduğunu açıkça belirten ibareler konulacaktır.

Borç ilişkileri teminat mektubu örneği

…r_.. BANKASI A. Ş.

(Kefalet)

Müşteriniz ……………………………… nig

Şirketinizden satm aldığı veya alacağı mal bedelleri için, Şirketinize filhal tevdi etmiş olduğu ve üçüncü şahıslardan alıp Şirketinize ciro ettiği yahutta edeceği bonolarda yazılı borçlarından ve bu mallarla ilgili olmak üzere müşteriniz hesabına tahakkuk ettirilecek ardiye, liman ve sair hizmetlere ait ücretlerden veya Şirketinize ait satış genel şartlarının, müşteriniz tarafından ihlâl

edilmesinden mütevellit taleplerinizden ………………

(Yalnız ……………………………….. liradır)

Türk lirasına kadar olan kısmına, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle kefil ve zamin olduğundan,

müşteriniz …………….. …………….. ……..

………………….. ın mezkûr borçlarını kısmen

veya tamamen Ödemediğinin, Şirketiniz tarafından Bankamıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, bir gûna kanuni merasimin ifasına, protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun veya borçluların rızasını almağa hacet kalmaksızın mekfu

lünbih akçenin, Şirketinize veya emrine nakden ve tamamen ve talep anından ödeme zamanına kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ile beraber tediye ve tesviye edileceğini, Bankamızın İmza vaz’ına selâhiyettar mes’ul murahhası ve vekili sıfatiyle ve Banka nam ve hesabına taahhüt ve beyan eyleriz.

îşbu teminat mektubumuz………………… tarihine

kadar muteberdir.

……. BANKASI A. Ş.

Giriş gümrüğüne hitaben

……. BANKASI A. Ş.

(Kefalet)

MBS J”

…………… Giriş Gümrüğü Müdürlüğü

……………………………………… firması

tarafından giriş gümrüğünde

_______ tarihinde…………….. numara ile tescil

ettirilen beyanname muhteviyatı …………………

……………. …… …….. müddet içerisinde

Gümrük Kanunu ve yönetmeliğinde yazılı şartlara uygun olarak çıkarıldığı ispat edilmemiş bulunursa, bu …………………………………….

için Gümrük Vergisi ile sair vergi ve resimleri olarak tahakkuk ettirilen ….. ………….

TL. (Yalnız …………………….

……………………………. liradır).

Türk lirasına Bankamızın, borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile zamin olduğunu, borcun borçlu tarafından tediye edilmemesi halinde, tarafınızdan vu kubulacak ilk talep üzerine, mukaddem bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya lüzum olmaksızın, derhal teminat mektubunun gümrüğe verildiği tarih ile paraya çevrildiği tarih arasında geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zammı ile birlikte, müşterek ve müteselsil kefil sıfatı ile Bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahüt ederiz.

…….. BANKASI A. Ş.

Mahkemelere hitaben

……. BANKASI A. Ş.

(Kefalet)

……………. Mahkemesi Hakimliğine

Mahkemenizden …………. saydı dosya ile istihsal edilmiş bulunan …………………………

tarihli ihtiyati haciz veya tedbir kararından dolayı, ihtiyati haciz veya tedbir talep eden ……….

…………………… nın haksız çıkması halinde

aleyhine ihtiyati haciz veya tedbir karan alman

…………………………… ile üçüncü şahısların

uğrayaoaklan zararlara karşılık olarak …………..

………….(Yalnız …………………………….

…………liradır) Türk lirasına kadar ihtiyati

haciz veya tedbir vazettiren ………………………

……………….. nm, bahsi geçen zaran tazmin

borcu için onunla birlikte bankamızın müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile zamin olduğunu, bu borcun ihtiyati haciz veya tedbir vattiren ……………. ………….

tarafından tediye edilmemesi halinde tarafınızdan yapılacak ilk talep üzerine mukaddem bir

ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almağa lüzum olmadan derhal müşterek ve müteselsil kefil sıfatı ile bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

…… BANKASI A. Ş.

Tehiri icra kararı için

BANKASI A. Ş.

(Kefalet)

………………… îcra Memurluğuna

Memurluğunuzun ………………………. sayılı

dosyası gereğince,……………………tarafından

aleyhine takipte bulunulan ……………………..

temyiz talebinde bulunmuş olduğundan tehiri icra zımmında verilen bu kefalet mektubu ile bankamızın takip meblâğı ve faizlerine karşılık olmak

üzere ……………. (Yalnız …. … fr

…………. liradır) Türk Lirasına kadar ………..

…………………. nm borcu için onunla birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile zamin olduğunu, borcun………………

…………………………….. tarafından tediye

edilmemesi halinde, tarafınızdan yapılacak ilk talep üzerine, Önce bir ihtarname çekilmesine, hüküm alınmasına ve borçlunun rızasını almağa lüzum olmadan derhal ve müşterek ve müteselsil kefil sıfatı ile Bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

………. BANKASI A. Ş.

Petrol şirketlerine bayilik teminatı için

BANKASI A. Ş. … ….

(Kefalet)

……………….. şehrinde mukim Bay ……………..

…………………………………. ile şirketiniz

arasındaki ticari münasebetten dolayı mektubu

363

KEFALET ve TEMİNAT MEKTUBU

muz tarihinden evvel veya sonra mumaileyhin emrine veya emriyle başkalarına sevk veya teslim edilmiş veya edilecek akaryakıt, makineyağı, likit petrol gazı ile kaplan, gaz aletleri, bitlim kimyevi maddeler ve sair bilumum ticarî emtea ile boş kap, malzeme ve teçhizat bedellerinden ve lareten tesellüm ettiği ve edeceği malzeme, kap ve alet bedellerinden ve Belediyelere ödenmesi gereken İstihlâk Resimlerinin ve asker ailelerine yardım paralarının ademi tediyesinden ve sözü geçen mallar, kaplar, malzeme ve teçhizatın istimal ve biryerden diğer bir yere nakilleri esnasında kısmen veya tamamen hasara uğraması halinde bundan tevellüt edebilecek bilumum zarar ve ziyanın tazmini ve mahiyeti her ne olursa olsun sair vecaibin icrası zımnında doğacak borçlar ile mumaileyh tarafından şirketinize tevdi edilmiş veya edilecek taahhütnamelerden ve kefaletnamelerden ve mumaileyh ile şirketiniz arasında münakit anlaşmalardan ve sair bütün ticari muamelelerden doğmuş ve doğacak borçlann

…………… (Yalnız ………………………..

…………… liradır) Türk Lirasına kadar olan

kısmının tasfiyesini borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle taahhüt ve tekeffül ettiğimizi ve tahriren vaki olacak ilk talebinizde borcun veya zararın mevcut olup olmadığı, borcun veya zararın tediye edilip edilmediği, borçlu ile mukavelelerin fesholunup fesh olunmadığı, borçluya veya tarafımıza borcun mu acceliyeti için ihbar gönderilip gönderilmediği ve işbu teminat mektubu meblâğının niçin ve hangi sebeple ve hangi borç için istenildiği hususları ve borçlu ile Şirketiniz arasında zuhur edecek herhangi bir ihtilâf ve bunun avakıp ve netayici kanuniyesi nazara alınmaksızın ve borçlunun ve borçlu lehine Bankamıza kontrgaranti veren şahıs ve şahısların veya müesseselerin rızalarını istihsale lüzum olmaksızın ve herhangi bir itirazda hulırrmlmaksızın ve tediye için herhangi bir mahkeme kararına hacet kalmaksızın mezkûr meblağı derhal ve nakden ve talep tarihinden tediye anına kadar geçecek günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, talep edeceğiniz alacak miktarına karşı bir gûna itiraz ve def’i hakkımız olmayacağını, şirketiniz defterleri, sair kayıtlan ve mukavelelerinde kayıtlı olacak miktan nın muteber bulunacağını ve doğacak bilcümle ihtilâfların

…………………. Mahkeme ve İcra

Dairelerince hallolacağını beyan ederiz.

İşbu Teminat Mektubumuz ………………….. ta

rihine kadar muteberdir.

…….. BANKASI A. Ş.

Vergi itirazı için

Vergi Dairesi Müdürlüğü

………………………. adına…….. yılı için

tarh olunup (konulup) itiraz edilmesi üzerine onaylanmış olan TL………lık

vergisi ve cezası hakkında yükümlü ……………..

…….. tarafından temyizce incelenmesi ve icranın geciktirilmesi isteğinde bulunulmuş olduğundan ve icranın geciktirilmesi karan da verildiğinden yükümlüye karşı temyizce alınacak kesin karar sonunda tahsili gereken vergi ve cezadan

(TL……………. Yalnız/………….j

Türk lirasına kadar Bankamızın borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle tazmin edeceğini, borcun borçlu tarafından ödenmemesi halinde, Maliye Bakanlığınca olacak ilk istek Üzerine önceden bir ihtarname çekilmesine hüküm alınmasına ve borçlunun nzasını almaya gerek olma dan derhal müşterek ve müteselsil kefil sıfa tiyle Bankamız tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt ederiz.

…….. BANKASI A. Ş.

…….. Şubesi

c) Kredi bakımından

Teminat mektupları kredi bakımından sınıflandırılırken bu mektupların dayandıkları karşılıklı teminatlar yani kontr garantiler dikkate alınır. Bu yönü ile teminat mektupları üçe ayrılır.

1. Tek imzalı mektuplar

Teminat mektubu yalnız bir kişinin kredi değerliliğine güvenilerek verilmiş ve kontr garantisi de bu kimse tarafından imzalanmış ise bu mektuba “tek imzalı teminat mektubu” denir. Şu kadarki mektupta lehdar olarak görülen kişi ile kontr garantiyi imza etmiş kişinin (amir) aynı kimse olması şart değildir. Burada banka âmirin emriyle hareket etmiş ve ona güvenmiştir. Lehdarı tanımayabilir.

2. Çift imzalı mektuplar

Teminat mektubu iki ve daha çok kişinin kredi değerliliğine dayanılarak verilmiş ve kontrgarantisi de bu kişiler tarafından imzalanmış ise bu mektuba “çift imzalı teminat mektubu” denir. Mektup lehdarımn kontrgarantlde imzası bulunması şart değildir.

3. Nakit veya maddi teminat karşılıklı mektuplar

Adından da belli olduğu üzere; mektup, para veya taşınır ya da taşınmaz bir malın, bir değerin rehni karşılığında verilmiş bulunuyorsa bu mektuba “nakit veya maddi teminat karşılıklı teminat mektubu” denir.

d) Vade bakımından

Teminat mektupları vadeli olup olmadıklarına göre de ikiye ayrılır.

1. Vadeli mektuplar

Resmi daire ve müesseseler müddetli (süreli) mektup kabul etmediklerinden bunlara hitaben verilecek mektuplara vade konulmaz. Şartnamede işin ne kadar bir zamanda bitirilebileceği görülerek sadece kontrgarantilere vade konulmakla yetinilir. Çeşitli yerlere vadeli olarak verilen mektupların vadesi geçtikten 1 ay sonra resen iptaline gidilebilir.

2. Vadesiz mektuplar

Bu tür mektupların verilmemesi esas olmakla beraber, resmi daireler müddetli mektup kabul etmediklerinden buna uymak zorunluluğu ile bu dairelere müddetsiz mektup verilebilir.

C TEMİNAT MEKTUPLARI RİSKİ

Teminat mektupları peşin para verme işi olmamakla beraber bir kredi konusudur. Bu mektuplardan dolayı Bankalar zaman zaman riske veya tehlikeye düşebilirler. Fakat mektupların çeşidine ve mahiyetine göre doğabilecek riskleri ayrı ayrı göze almak gerekir. Örneğin;

Geçici teminat mektuplarında risk genellikle uzun sürmez. Çünkü ihaleyi izleyen bir aylık süre içinde mektup ya geri verilir ya da kesin teminat mektubu ile değiştirilir. Bundaki risk, daha çok müteahhidin ihale, üzerinde kaldığı halde sözleşme yapmağa ya

naşamamasından, yani kesin teminat vermemesinden, ya da İhaleden sonra anormal fiat değişikliği olursa taahhüde gireceğine teminatı yakmayı tercih etmesinden İleri gelir.

Kesin teminat mektuplarında en büyük tehlike (risk) müteahhidin kişisel ve genel nedenler ya da olağanüstü haller karşısında taahhüdünü yerine getirememesinden doğar. Yapılan işin sözleşme şartlarına uygun olmaması da aynı kötü sonucu verir. Süre bakımından da risk önem taşır. Çünkü İhalenin yapıldığı tarihten kesin kabul tarihine kadar risk uzayıp gider, özellikle büyük İnşaat taahhütlerinde bu sürenin yıllarca sürdüğü görülmektedir.

Avans teminat mektupları bankalar için daha tehlikelidir. Çünkü avans teminat mektubu bir çeşit nakit kredi verme gibidir. Müteahhit tarafından alınan avans, taahhüt edilen iş için sarf edilmez de eski bir borca kapatılır veya başka bir konuya ayrılırsa, o ihalenin yarıda kalması ve dolayısıyla teminat mektubunun tazmin edilmesi tehlikesi doğmuş olur.

Serbest konulu teminat mektubuna gelince Bu mektuplar genllikle bir ödemeye ya da bir borçlanmaya kefalet için veya herhangi bir konunun temini için verildiğinden riski büyüktür. Bu nedenle doğrudan doğruya ödemeye ve borçlanmaya karşı verilen bu mektuplar tediyeyi mutazammın olduğu için bankalar daha uyanık hareket etmektedirler.

D TEMİNAT MEKTUPLARININ TANZİMİ

1) Normal olarak

Bankadan mektup isteyen ve kredisi bulunan müşteri; bankaya başvurarak, hangi iş için, nereye karşı, ne çeşit ve ne miktar bir mektup istediğini bildirir. Banka vermeği uygun görürse şartlarını saptar. Müşterinin daimi taahhütnamesi (umumi kontr garantisi) yoksa konuya göre bir taahhütname alır. Ayrıca kefalet’e ya da teminata gerek duyarsa işlemini ona göre tamamlar. Ancak bundan sonra mektubu tanzim eder.

Bankanın tanzim ettiği her teminat mektubuna genel bir sıra numarası verilir. Mektup Resmi Dairelere veriliyorsa ayrıca özel bir numara konur.

Teminat mektubunda taahhüt edilen para hem rakam, hem de yazı ile yazılır ve boş bırakılmaz. Bundan amaç, herhangi bir kazıntı, silinti ve bozuntuya engel olmaktır.

Yabancı muhabirlerin ve dahildeki bankaların kontr garantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda bunların talimatlarına aynen uyulur.

2) Anonim ve Limited Şirketleri için verilecek mektuplar

Bu sermaye şirketlerinin kuruluşlarında ya da sermaye artırımlarında, Ticaret Bakanlığı emrine verilen mektuplar teminat mektubu niteliğinde değildir. Sadece paranın yatırıldığını gösteren bir belgedir. Örnek

T.C. Ticaret Bakanlığı

ANKARA

Kurulmakta bulunan…………………..

…………………….Anonim Şirketinin

…………………….liradan ibaret sermayesinin dörtte bir olan

(TL……………Yalnız/ ……… J

Türk lirası aşağıda adları yazılı kurucular tarafından bankamızda Bakanlığınız lehine açılan özel ve bloke bir hesaba yatırılmıştır.

Bu şirketin kuruluşuna Bakanlığınızca izin verildiği takdirde sözü edilen paranın şirkete ödeneceğini, aksi halde kuruculara geri verileceğini arz eyleriz.

…… Bankası A.Ş.

……. Şubesi

Limited şirketlerinin kuruluşunda ve sermaye artırımlarında aynı maksatla verilecek mektuplar için alınacak nakit blokaj sermayenin veya artırılacak kısmın % 50 si yani yarısıdır. Bloke edilen paralar “kasa” hesabının borcu İle Ticaret Bakanlığı adına “Muhtelif Alacaklılar” da açılacak bloke hesaba alacak verilir.

3) Referans mektupları

Yine bankaların, bir taahhüdü tazammun (ödemeye karşı borçlanmayı gerektirmeyecek) etmiyecek şekilde Bayındırlık Bakanlığına veya bunlara bağlı Karayolları gibi dairelere karşı verdikleri tanıtma (referans) mektupları da teminat mektubu niteliğinde değildir, örnek

Bankamız müşterilerinden……………..

……………’in nezdimizde…………….

liralık teminat ve kefalet kredisi olduğunu

ve bunun……………..tarihinde………..

liralık nakdi ve…………..liralık mektup

ve kefalet kredisi bakiyesi bulunduğunu bir taahüdü tazammun etmemek üzere arz ederiz.

……. BANKASI A.Ş.

……. Şubesi

E. MADDİ TEMİNAT KARŞILIKLI MEKTUPLAR

Teminat mektupları için, kefalet imzası yerine bazen maddi teminat (Taşınır, taşınmaz değerler) karşılık olarak alınır.

Bu maddi teminat genellikle

Tevdiat ve nakit (para),

Emtia ve emtia senetleri,

Esham ve tahvilat,

Ticari senetler,

Altın,

Gayrimenkul gibi değerlerdir.

1) Tevdiat ve nakit karşılık alınınca

Teminat mektubunun tarihi, numarası, tutarı, lehdarı, muhatabı ve konusu belirtilerek düzenlenecek kasa ya da muhasebe fişiyle Muhtelif Alacaklılar Kefalet Mektupları Teminat Depozitoları hesabına alacak verilir.

Bloke edilen paralar ayrıca bu teminat mektubuna ait kontr garantideki özel yerine kaydedilir.

Alınan karşılıklar İçin müşteriden bir taahhütname alınması yerinde olur, örnek

KEFALET ve TEMİNAT MEKTUBU

……. BANKASI A. Ş.

……….tarihinde…………………..

Bankası A. Ş………………….şubesine

…………..numaralı makbuz karşılığın

da………………….lira yatırmış bulu

nuyorum. Bu para, Bankadan şimdiye kadar aldığım ve bundan böyle alacağım bütün Kefalet ve Teminat mektuplarıyla benim kefalet ve kontr garantim altında, yine bu banka tarafından başka kişilerin borçları için verilen bütün kefalet ve teminat mektuplarının karşılığını teşkil edecektir. Öyle ki, gerek benim ve gerek kefaletim altında başkasının borcu için

……………………Bankası A. Ş.’nce

verilmiş olan bütün kefalet ve teminat mektupları, bu bankaya tamamen geri verilmedikçe ve bu borçlardan dolayı banka, ilgili muhatap tarafından ibra edilmedikçe,

teminat olarak yatırmış olduğum……………

…….lirayı isteme hakkım olmayacaktır.

Banka bu paraya kanuni had üzerinden faiz yürütüp yürütmemekte serbesttir.

Gerek benim için ve gerek başkaları için verilmiş olan kefalet ve teminat mektupları yüzünden ve bu mektupların hükümleri gereğince, banka kısmen veya tamamen bir ödemede bulunursa, banka bu yüzden gerçekleşecek alacağını, tarafıma önceden her hangi bir ihtarda bulunmağa zorunlu olmadan bu paradan takas ve mahsup biçimiyle tahsil edebilecektir.

Bu taahhütnamede sözü edilen para üzerinde tarafımdan yapılacak herhangi bir temlik, banka haklarını hiçbir suretle bozmıyacaktır.

Pul ve İmza

İsim ………………

Adres …………

2) Maddi teminat olarak emtia veriliyor sa

Bunun için bir terhim bordrosu hazırlanır ve müşteriye imza ettirilir.

3) Diğer teminatlar İçin yapılacak İşlem

Emtiada olduğu gibidir. Yani; esham ve tahvilat, ticari senetler, emtia senetleri ve altın için de birer terhin bordrosu ve gerekirse bazıları için ekspertiz raporu (emtia ve altın için) düzenlenir. Ancak terhin bordrolarında, teminat olarak alınan kıymetlerin, hangi tarihli kontr garanti taahhütnamesine göre rehnedildiği behemehal gösterilir.

4) Gayrimenkul (taşınmaz mal) ipoteğine dayanan

Mektupların Bankalar K. 50/2 madde hükmüne göre hangi daire ve kuruluşlara ne gibi konular için verileceği belirlenmiştir. Örneğin;

Muhatabı

2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununa tabi daire ve kuruluşlara.

Konusu

Bu kanuna göre ihaleye koydukları işler için.

Muhatabı

İktisadi Devlet Teşekküllerine.

Konusu

Özel şartnamelerine göre ihaleye koydukları işler için.

Muhatabı

Danıştay, mahkemeler, vergi ve icra dairelerine.

Konusu

Bunlar tarafından istenilen konular için.

Görülüyor ki belirlenen konular ve muhataplar dışında kalan işler için verilecek mektuplarda gayrimenkul ipoteği alınamaz.

Diğer taraftan bankalar, müşterilerine, kredi temini için başka bankalara hitaben ipotek karşılığı teminat mektubu veremezler (Bankalar K. mad. 50/3).

kefalet ve teminat mektubu

F TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ

Taahhüdü yerine getiren müşteri, mektubun muhatabı daire ve kuruluşlardan mektubu alarak Bankaya geri verir. Bankalar için önemli olan; teminat mektuplarının vadelerinde geri alınmasıdır.

Vadeli olarak verilmiş olan teminat mektupları vadelerinde iade edilmezse, lehdar ve muhataplarına birer mektup gönderilerek bunların iadesi istenir. Mektup geri verilmedikçe alınmış olan teminatlar serbest bırakılmaz ve komisyon tahsiline devam olunur.

Vade tarihleri üzerinden 10 yıl geçmiş olan teminat mektupları resen iptal edilir.

Vadesiz verilmiş olup, vadeleri sadece kontr garantilerinde gösterilmiş bulunan teminat mektupları, vadelerinde geri gelmezse amir ve kefillere durum hatırlatılır. Bu hatırlatmalar yazı ile mektup istirdat edilinceye kadar sürer.

Bu mektuplarda da 10 yıllık zaman aşımı geçerlidir. Ancak zaman aşımı, taahhüt edilen işin bitirilmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.

G TEMİNAT MEKTUPLARININ TAZMİN EDİLMESİ

Mektup bedelinin ödenmesi gerekirse, durumun muhatap tarafından bankaya yazı ile bildirilmesi lâzımdır. Muhatabın yazılı isteği üzerine ve mtkubun istirdadı karşılığında, mektup bedeli ödenir. Ayrıca muhataba imza ettirilecek makbuzda ödemenin ne için ve neden olduğu açıklanır. Burada dikkat edilecek husus; ödemeyi isteyen muhatabın (resmi veya özel) imzasının bankadaki örneğine uyup uymadığını incelemektir.

Mektup bedelinin ödenmesinden sonra durum aynı gün veya ertesi günü, taahhütlü bir mektupla amir ve kefillere bildirilir, kendilerinden ödenen paranın (gecikme olursa faiziyle birlikte) bankaya yatırılması İstenir. Şayet yatırılmazsa, haklarında icra ve iflas kanununa göre kovuşturma açılır.

Mektup lehdarına, kontr garantide imza varsa rücu edilebilir.

Mektubun teminatı taşınır ya da taşınmaz mal ise, bunların da derhal paraya çevrilmesine gidilir.

H TEMİNAT MEKTUPLARI İŞLEMLERİ

1 Müşteri müracaatı

Bankadan kefalet veya teminat mektubu almak isteyenler bir mektupla ya da doğruca bankaya başvururlar. Bu mektupta veya müracaatta;

Kimlik ve adres,

İştigal konusu,

Nereye hitaben teminat mektubu istenildiği,

Taahhüt edilecek işin niteliği ve taahhüt bedeli,

Şartları,

Mektuba karşı gösterilmek istenen teminatın çeşiti, niteliği ve miktarı saptanmalıdır. Bundan sonra

Müracaat mektubundaki bilgilerin doğruluğu,

Mektup isteyenin bu işlerdeki tecrübe ve ehliyeti,

Kendisinin ve kefillerinin riskleri,

Gösterilen teminatın sağlamlık ve yeterliliği,

Limit içinde verilecek mektuplar için resmi daireler limit durumu,

incelenir ve ona göre karar verilir.

2 Kontr garanti tanzimi

Teklif olumlu ise; teminat mektubu isteyen müşteriye bir taahhütname (kontrgaranti) imza ettirilir. Bu kontrgaranti ler basılıdır ve başlıca 4 şekli vardır Geçici, kesin, avans ve serbest konulu mektuplar için kontrgaranti ve ayrıca gerekiyorsa genel kontrgaranti doldurulur, ( Teminat Mektupları Taahhütnamesi)

3 Teminat mektubunun müşteriye verilmesi

Usulü dairesinde düzenlenmiş olan teminat mektubu imza karşılığında müşteriye tes(im edilir. Umumi kontrgarantiye dayanılarak verilen teminat mektupları için üç nüsha suret çıkarılarak, bunlardan biri umumi kontrgarantiye eklenir, diğer ikisi muhaberat föyü olarak saklanır.

Mektup, tek imza ya da çift imza kar

………….. BANKASI A.Ş.

(KEFALET)

Emrinizin Tarih ve No. su …..

Lehdar

şılığında verilmiş olduğuna göre bir basılı kâğıt düzenlenir

a) Kontrgarantiye sadece amirin İmzası alındığı takdirde doldurulacak basılı kâğıdın (örneği aşağıda)

Kontrgaranti Amiri

KEFALET MEKTUBUNUN

Neyi teminen verildiği Muhatabı Tarihi Numarası Tutan

Talimatınızla verdiğimiz yukanda dökümü yazılı kefalet mektubunun tutan «Kefaletten Dolayı Borçlular» hesabında BORCUNUZA geçirilmiştir.

Saygılarımızla,

……………..BANKASI A. Ş.

Saygılarımızla

Birinci yaprağı; amire gönderilecek olan borç dekontudur.

ikinci ve üçüncü yaprakları Muhaberat föyleridir.

Dördüncü ve beşinci yaprakları Muhasebe fişleridir.

Altıncı yaprağı; Komisyon takip fişidir. Bu fişler vade sırasına göre klase edilir. Servis, gerek mektubun ve gerekse komisyonların vadelerini bu yapraklar üzerinden takip eder.

Yedinci yaprağı Servis fişidir. Bu fişler de numara sırasıyla bir klasörde saklanır ve bu dosya servisin “Teminat Mektupları Defteri” yerine geçer.

b) Kontrgarantiye amirle birlikte bir kefilin de imzası alınmış İse, doldurulacak olan basılı kâğıt, yukarıdaki modelden farklı olarak, kefile gönderilecek mektubu ve bu mektubun iki muhaberat kopyasını ihtiva eder.

4 Teminat mektupları risk föylerî

Bilindiği gibi teminat mektuplarının tehlikesi (riski), bu mektupla ilgili taahhüdün yerine getirilmemesi ve böylece mektup bedelinin tazmin edilmesi ihtimalidir.

Teminat mektubu riski aynı zamanda bir müşterinin borçlu veya kefil olarak taşıdığı teminat mektubu risklerinin toplamıdır.

Verilmiş olan teminat mektubu muhteviyatı amirin (borçlu) ve varsa kefilin risk föyüne işlenir. Bu föylere müşterinin adı, adresi ve teminat mektubu kredisi ile verilen mektupların tarihi, numarası ve parası yazılır.

Amir ve kefiller üzerine alınan teminat mektubu riskleri aynı zamanda ilgililerin genel risk kartonları’na da geçirilir.

Teminat mektupları ne şekilde verilmiş olursa olsun (tek imza, çift imza, nakit karşılıklı, maddi teminat karşılıklı) risk kartonlarına mektubun taşıdığı miktar üzerinden kaydedilir.

5 Resmi daireler limit defteri

Verilen teminat mektubu resmi dairelere hitaben yazılmış bir mektup ise, mektubun tutarı Resmi Daireler Limit Defteri’ne kaydolunur.

6 iade ve iptal edilen teminat mektupları

içerisinde süre yazılı mektupların vadelerinden önce, süresiz mektupların İse her zaman bankaya geri verilmesi, garanti hükmünü düşürür.

Müşteri tarafından geri verilen teminat mektupları üzerlerindeki imzalar karalandıktan ve kaşe İle iptal edildikten sonra kontrgarantisi ile birlikte “iptal edilen teminat mektupları” dosyasında saklanır.

Damga vergisi kanununun kapsamına giren kâğıtlara yapıştırılan pulların, vergi usul kanununa göre 5 yıl süre İle aynen saklanması zorunlu olduğundan, geri verilen teminat mektupları ile bu mektuplara alt kontr garantilerin üzerlerindeki pulların perfore edilmeyerek olduğu gibi saklanması gerekir.

Teminat mektubu günü dolduktan sonra kaybedildiği bildirilerek geri verilmediği takdirde, muhataptan, temin edilen İşin yapıldığını ve hükmünün kalmadığını bildiren bir yazı alınarak resen iptal işlemine gidilir.

İade ve iptal edilen teminat mektuplarının amir ve kefillerine bir mektup (alacak dekontu niteliğinde) yazılır (örneği aşağıda) ve alınan teminatlar da serbest bırakılır.

iade ve İptal edilen teminat mektuplarının bedeli, amirin ve eğer varsa kefil veya kefillerin risklerinden düşülür.

I TEMİNAT MEKTUPLARI MUHASEBESİ

1 Teminat mektubunun verilmesinde

a) Mektup ile ilgili kayıtlar

Bir teminat mektubu verilince bunun tutarı “Kefaletten dolayı borçlular” hesabına borç, “kefaletten dolayı alacaklılar” hesabına

alacak kaydolunur. Mektubun her İki hesapta kaydolunacağı tali hesaplar (yardımcı) amir ve muhataba göre belirlenir.

Kefaletten dolayı borçlular ana hesabı

Neyi teminen verildiği Muhatabı Tarihi Numarası Tutan

Emrinizle verdiğimiz yukarıda dökümü yazılı kefalet mektubu geri verilmiş olduğundan, tutarı «Kefaletten Dolayı Borçlular hesabında ALACAĞINIZA geçirilmiştir

Saygılarımızla,

………………BANKASI A. 9.

BANKASI A. Ş.

(KEFALET SERVİSİ)

Kefil / Kei’illeı

Koutrgarautı Amiri

KEFALET MEKTUBUNUN

Neyi teminen verildiği Muhatabı Tarihî Numarası Tutarı

Vâdesi

Talimatınızla verdiğimiz yukanda dökümü yazılı kefalet mektubu geri verilmiş okluğundun, tutarı «Kefaletten Dolayı Borçlular» hesabında ALACAĞINIZA geçirilmiştir.

Saygılarımızla,

……BANKASI A. Ş.

KEFALET ve TEMfNAT MEKTUBU

(Şubelerin emirleri) tali hesabına şube emriyle,

(Muhabirlerin emirleri) tali hesabına muhabirler emriyle verilen teminat mektupları borç yazılır.

Kefaletten dolayı alacaklılar ana hesabının

(Resmi daireler) tali hesabına; 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 1. maddesinde sayılan işler için genel, katma ve özel bütçelerle idare edilen dairelere hitaben verilen,

(Şubelere emirlerimiz) tali hesabına, şubeler aracılığıyla verilen,

(Muhabirlere emirlerimiz) tali hesabına, muhabirlerimiz aracılığıyla verilen,

(Ecnebi muhabirler emriyle resmi dairelere verilecek kefalet mektupları) tali hesabına, 2490 sayılı K. 1. maddesinde yazılı işler için verilen,

(Muhtelif kefaletler) tali hesabına da, yukarıdakilerin dışında kalan teminat mektupları alacak verilir.

b) Nakit karşılıkla ilgili kayıtlar

Nakit karşılık, para olarak veya hesaptan tahsil edildiğine göre (kasa veya müşteri) hesabına borç, (Muhtelif Alacaklılar Kefalet mektupları teminat depozitoları A B) hesabına alacak yazılır.

Tahsil edilen karşılık 2490 sayılı kanunda sayılan bir iş için verilen mektuplara aitse (A) herhangi bir iş içinse (B) hesabının alacağı olur.

c) Komisyonlar

Teminat mektubu da bir kredi konusu olduğundan Ödünç Para Verme İşleriyle ilgili olarak verilecek mektupların komisyonları, Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 184 sayılı kararı ile saptanmıştır. Bu komisyonlar ;

En çok Götürü kom. ücret

Geçici mektuplar’da %0 5 15.

Kesin ve avans teminat mektupları %0 10 10.

Karşılığı nakit olarak bloke edilen geçici ve kesin mektuplar için de en çok bu oranda komisyon alınır.

Kesin ve avans teminat mektupları komisyonları her üç ayda bir peşin olarak alınır. Üç aydan az dönemler de üç ay sayılır. Bu süre İçinde hükümden düşen mektuplar için alınan komisyonlar geri verilmez. Ancak kesin ve avans teminat mektupları, Vadeli olarak verilmiş olursa, verildiği tarih ile vade arasındaki süreye ait komisyon ve Vadesiz olarak verilmiş ise en çok bir senelik komisyon peşin alınabilir.

Geçici mektuplar bir ay içinde geri verilmezse, ikinci ayın başından baş lıyarak kesin teminat mektupları gibi komisyona tabi tutulur.

Geçici kabul yolu ile ithal olunan emtianın tekrar yurt dışına çıkarılmasını teminen Gümrük İdarelerine verilecek teminat mektupları da kesin teminat mektupları hükmündedir. Müşteriden nakden veya hesabından alınan komisyonlar (kasa veya müşteri hesabı) na borç, (Kâr ve Zarar Hesapları Kefalet Mektupları Komisyonu) tali hesabına alacak verilir. Alınan komisyonlar üzerinden gider vergisi de hâzineye ödenmek üzere (Muhtelif Alacaklılar) hesabına alacak geçirilir.

2 Teminat mektuplarının iadesinde

Teminat mektubunun geri verilmesinde (verilirken yapılan kayıtların tersi olarak) mektup tutarı, (Kefaletten Dolayı Alacaklılar) hesabına borç (Kefaletten Dolayı Borçlular) hesabına alacak verilir. Mektubun nakit kar

şılığına ait kayıtlar da önceden yapılmış kayıtların tersi yazılarak kapatılır.

3 Teminat mektubunun tazmininde

a) Eşhas emriyle verilen teminat mektubunun muhataba ödenmesine zorunluk olursa mektup tutarı (kefaletten dolayı alacaklılar) hesabının borcu ile muhataba kasadan ödenir ve elindeki teminat mektubu geri alınır. Bundan sonra, kontrgarantide imzası bulunanlara karşı kovuşturmaya geçilir. Bir hafta İçinde İlgililerden tahsil edilemezse, (Kefaletten dolayı Borçlular Eşhas) hesabı (Tasfiye Olunacak Alacaklar Şüpheli Alacaklar) hesabına aktarılarak kapatılır.

Mektup verilirken nakit karşılık da alınmış bulunuyorsa, bu karşılık (Muhtelif Alacaklılar Kefalet Mektupları Teminat Depozitolar A veya B) hesabının borcu ile (Tasfiye Olunacak Alacaklar Şüpheli Alacaklar) hesabma alacak verilir.

Tazmin olunan teminat mektubu bedelinin sonradan, tahsil edilmesinde kaç gün geçmişse % 10 oranında (kanuni) gecikme faizi hesaplanır ve bu faizler (Kâr ve Zarar Hesabı Muhtelif Faizler) hesabına, alacak yazılır ve ayrıca gider vergisi de alınır.

b) Şube ve muhabirlerimizin emirleriyle verilen teminat mektuplarının ödenmesinde mektup tutarı yine (Kefaletten Dolayı Alacaklılar) hesabının borcu ile muhataba ödenir ve elindeki mektup geri alınır.

Mektubun (Kefaletten Dolayı Borçlular) hesabındaki borç kaydı da, şube veya muhabirin hesabma aktarılmak suretiyle kapatılır ve durumdan şube veya muhabir haberdar edilir.

Muhabirin nezdimizde hesabı yoksa, mektup tutarı (Muhtelif Borçlular) hesabında adına açılacak bir hesaba borç yazılır ve hesabın en kısa zamanda kapatılması kendilerinden istenir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*