BANKA SENETLERİ

SENETLER

A TARİFİ VE ÇEŞİTLERİ

Senet denilince; iki taraf arasındaki borç ve alacak ilişkisini tespit eden bir belge akla gelir. Genel olarak senetleri resmi, adi ve ticari olmak üzere üç gruba ayırabiliriz

1) Resmi senetler

Hazine bonoları, devlet tahvilleri, tapu senetleri ve noterlerce düzenlenen borç ve satış senetleri resmi senet niteliğindedir. Hazine bonoları ve tahviller, devletin vadeli borçları’dır. Özel kanunlarla çıkarılmaktadır. Son zamanlarda devletin murakabesi altında çıkarılan sanayici tahvillerini de bu kategoriye sokabiliriz. Noter senetleri ise resmi senet niteliğinde ve ilâm hükmündedir.

2) Âdi senetler

Tacir olmayan kimseler arasında verilip alınan alelade borç senetleridir. Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. Ticaret Bankalarının iskonto konusuna girmezler.

3) Ticarî senetler

Tacir olan gerçek ve tüzel kişiler arasında sürülen ve ticaret kanununun tanımladığı şekilde düzenlenen senetlerdir. Poliçe, emre muharrer senet (bono), çek gibi senetlerle, fatura, konşimento, hamule senedi, resepise VVarant gibi emtia senetleri de ticarî belgelerdir. Poliçe, bono, çek gibi senetler ticaret kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş, özel şekle bağlı, sürüm kabiliyeti olan, hamiline, görüldüğünde veya belli bir vade sonunda belli bir paranın kayıtsız ve şartsız ödenmesini istemeğe hak veren ticarî senetlerdir ve kıymetli evraktandır.

SENEDİN DOĞUŞU

Her olayın yerini ve zamanını gösteren bir tarihi olduğu gibi senetlerin de tarihi ve doğuş nedeni vardır. Eski zamanlarda bir eşya veya mal değiştirme yöntemi ile insanlar ihtiyaçlarından fazla mallarını, ihtiyaçları bulunduğu başka bir mal veya eşya ile değiştirir, işlerini yürütürlerdi. Buna trampa denilmektedir. Ama bu yöntemin zorlukları zamanla anlaşılmış ve yerine para sistemi ko nulmuştur. Para da bir yerde değiştirme ihtiyacını istenildiği gibi sağlayamamaktadır. Çünkü her alış verişin peşin para ile yapı lamıyacağı ve para taşımanın zorluk ve sakıncaları anlaşılınca itibara yani krediye dayanan değiştirme, satma ve satın alma araçlarına ihtiyaç duyuldu ve senetler böylece doğmuş oldu.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + 1 =