BANKA ORGANİZASYONU

Genel olarak her işletmede olduğu gibi Bankaların organizasyonu da önemlidir. Bankanın uyumlu ve düzenli bir çalışmada bulunabilmesi, bütün bölümlerinde ve servislerinde işlerin çabuk ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi, iyi bir organizasyona bağlıdır. İki türlü organizasyon vardır İç organizasyon, dış organizasyon. Bu ikisi arasında prensip ve nitelik bakımından farklar olmakla beraber iç organizasyon daha önemli ve daha hayatidir ve banka işletme ekonomisinin temelini teşkil etmektedir.

1) İç Organizasyon
Banka işletmesinde iç organizasyon; çalışmaların uyumlu ve düzenli yapılabilmesi için bir banka içinde yapılacak iş bölümü ve iş birleştirmesidir. Gerçekten, burada her bankanın yapısına ve çalışma alanına uygun olarak örgütlenmesi sorunu söz konusudur. İç organizasyonda, önce belli temel prensiplerin gözönüne alınması gerekir. Bu prensipler

İşletme güvenliğini
İşlerin sür’atle ve kolaylıkla yapılmasını
İşletme idaresinin iktisadiliğini sağlamaktan ibarettir.
işte emniyet, sür’at ve kolaylık, paranızın ve istikbalinizin garantisi gibi sözler, bankaların esas prensipleri ile ilgili sloganlardır.

Birinci prensip “İşletme güvenliğini sağlamak” meselesi, para ve para yerine geçen değerler üzerinde çalışan bankalar için büyük bir önem taşımaktadır. Bununla beraber işletme güvenliğini sağlamak üzere çok katı tedbirler almak bir ölçüde zararlı olabilir, faaliyeti aksatabilir. Bankanın iç organizasyonunda işletme güvenlğini sağlamak, her ne kadar yüzde yüz kabil değilse de, organizasyonda uygulanacak mükemmel bir kontrol sistemi bu güvenliği sağlayabilir. Aslında burada daha çok yapılan muamele hacmi ile hatalar arasındaki oran meselesi önemlidir. Bu oranın daima makul bir çizgide kalmasına son derece dikkat edilmelidir.

İkinci temel prensip Sür’at ve kolaylıktır. Bankada yapılan işlerin, bütün kayıtların ve elde edilmesi gerekli sonuçların en kısa bir zamanda yapılması ve meydana çı karılmasıyle ilgilidir ve çok önemlidir. Ancak iç organizasyonda sür’at prensibini gerçekleştirirken işletme güvenliğini tehlikeye düşürecek kadar ileri gitmek de doğru değildir.
Ticart hayatının gereklerine uyarak, müşterilerin işlerini uzatmadan, bekletmeden çabuk yapmak şarttır. İyi bir iş bölümü işlerin kolaylıkla ve sür’atle yapılmasını sağlar.

Üçüncü temel prensip de Bankalarda iktisadilik (rasyonalizasyon) sorunudur. Bu konu rantabilite ile ilgilidir. Banka faaliyetinden iyi ve olumlu bir sonuç alınması, başarı ve kâr sağlanması ve organizasyonun yerleşmesi; gerektiğinde araç, gereçlerin iyi bir şekilde kullanılmasına ve personelin randımanına bağlıdır.

Organizasyonun yardımcı araçları vardır Bankalarca kullanılan, çeşitli büro makineleri, teknik alet ve araçlar özellikle Kompitür sistemi olan otomasyon sayesinde iç organizasyon daha mükemmel hale gelmiştir. Bunun yanı sıra iyi bir iş bölümünün, araştırma ve kontrol sisteminin de organizasyonda çok önemli yerleri vardır. İş bölümü ile zaman, yer ve personel bakımından meydana çıkacak önemli meselelerin çözümü mümkün olabilmektedir.

Zaman bakımından iş bölümü; bankadaki iş akımını sağlamaya yarayacak ve bir çok kimselerin veya servislerin aynı zamanda ve aynı işle uğraşmaları halinde gereksiz zaman kayıplarının önüne geçecektir, aksi halde organizasyonda zaman bakımından bir uyumsuzluk ve karışıklık çıkarsa önlenmesi zorlaşır.

Yer bakımından iş bölümü; bir bankada çalışmaların servislere göre uygun bir şekilde ayrılması ve servislere ayrılacak yerin iş akımı ile orantılı olarak tertip ve düzenlenmesi sorunu ile ilgildir. İşlerin servisler içinde bölünmesinde santralizasyon ve de santralizasyon olmak üzere iki önemli esas vardır. Muamelelerin bünyesine ve mahiyetine göre bu iki esastan maksada uygun olanını uygulamak gerekir.

Personel bakımından yapılacak iş bölümü; özellikle büyük bankalarda mekanizas yona gidildikçe önem kazanmıştır. Bugün bankada iş gören elemanlar, daha çok makine ile çalışarak hep aynı işleri yapmak du mundadırlar. Bu bakımdan, özel olarak yetiştirilmiş ve iyi makine kullanabilen kimselere işleri vermek sorunu önemlidir. Bunun yanında eskiden olduğu gibi, bazı işler için komple yetişmiş kimselere de ihtiyaç olabileceği tabiîdir. Sonuç olarak, bu konuda işin yapısına ve mahiyetine uygun elemanlar seçilmelidir.

Banka organzasyonunun önemli yardımcı araçları arasına giren kalkülasyon (sayma ve araştırma) alınacak organizasyon tedbirlerinin iktisadiliğini ölçmek bakımından fayda sağlamaktadır. Diğer önemli bir yardımcı da kontroldür. Kontrolün, işletme organizasyonundaki çeşitli hata kaynaklarını tesbit edip meydana çıkarmak gibi önemli fonksiyonu vardır.
Organizasyon faaliyetinde, yalnız işletme içi hareketlerde değil aynı zamanda ve özellikle banka ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenleyen modem esaslar geliştirilmiştir. Burada önemli olan; organizasyonu, banka işletmesinin cins ve karakterine, yapı ve özelliğine göre ayarlamaktır.

Bu konu, aynı zamanda banka şubeleri için de geçerli ve önemlidir. Merkez ile şubelerin aynı esaslara göre organize edilmeyip, her bünyenin gösterdiği özelliğe göre (büyüklük, muamele özelliği vesaire) tanzimi gerekir. Bunun için servis ve iş bölümünü mümkün olduğu kadar seyyal tutmak ve bu hususta gereken her türlül ihtiyaçlara derhal cevap vermek zorunluğu vardır.

Organizasyonu, çıkacak ihtiyaçlara uydurma çok önemli bir rol oynamaktadır. Modern organizasyonda, bu alandaki yenilikleri de izlemek lâzımdır. Böylece her gelişmenin her ilerlemenin ve her yeniliğin hemen Banka organizasyonunda değerlendirilmesi imkânı hasıl olur. Modem bankacılıkta ve or

ganizasyonda en mühim prensip “rasyonali zasyon” dur. Teknik araçlardan en üstün seviyede yararlanamayan organizasyon rasyonel ve ekonomik olamaz.

Diğer taraftan bu konu Bankada kullanılacak basılı kâğıtların tertip ve tanzimiyle de ilgilidir. Çeşitli basılı kâğıt, cetvel ve sair belgelerin iş akımına uygun düzenlenmesi (kopyalı ve bir çok nüshalı olması gibi) yazı işlerin! azaltır ve kolaylaştırır. Ayrıca rakamların, mühürlerin, çeşitli kısaltmaların da bu bakımdan yararları vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


29 − 19 =