BANKA ÖDEMELERİ

ÖDEME KABİLİYETİ

Alacaklı olan bir işletmeye ödenecek bir para için, borçlu lehine kasa kolaylığı niteliğinde açılan kısa vadeli krediye bu ad verilir.

Genellikle vesaik karşılığı işlemlerde, vesaiki müşteriye teslim edebilmek için bedelinin borç geçirildiği borçlu cari hesaplar bu nitelikte sayılır. Yine;

ÖDEMEZLİK

Bir Bankanın herhangi bir şubesinde mevduatı olan bir müşterinin başka şubeler den yaptıracağı ödemeler için, hesabm bulunduğu şube tarafından verilen provizyon emirleri de bir çeşit “ödeme kredisi” niteliğindedir.

ÖDEMELER DENGESİ

Bir ülkenin bir yıl içinde yabancı ülkeler ile karşılıklı olarak yapmış olduğu bütün ödemeleri sistemli bir şekilde gösteren istatistik cetvellerine bu ad verilir.

Bu cetvelde, dış ülkelerin ödeme yaptığı işlemler aktif kısmında, ülkenin dış ülkelere yaptığı ödemeler de pasif kısmında yer alır.

Ödemeler Dengesinde yer alan kalemler, bizdeki uygulamaya göre şu şekilde sıralanır

1) Cari işlemler

a. Dış Ticaret

Bu kalemde İhracat bedelleri, ihracat (fob) olarak, yani Malın Gemi ambarlarındaki değeri ile, ithalat bedelleri de ithalat (Cif) olarak yani malın bedellerine sigorta ve nakliye giderleri eklendikten sonra gösterilir.

b. Görünmeyen kalemler

Hizmet alış verişi için yapılan ödemeleri gösterir. Ödeme konusu olan işlem belirli bir malı göstermediği için bu adı alır.

c. Enfrastrüktür ve off shore

Nato’nun ülkemizde yaptırdığı tesisler ve orduya verdiği yardımlar için yapılan ödemeleri gösterir.

2) Sermaye Hareketleri

Yabancı memleketlerden ve uluslararası kuruluşlardan alınan uzun vadeli borçları, bunların ödeme taksitlerini, özel yabancı sermaye akımını ve bedelsiz ithalat miktarmı gösterir.

3) Rezerv Hareketleri

Memleketin altın ve döviz rezervlerindeki artış ve azalışı gösterir.

4) özel Çekim Haklarından Kullanma

Uluslararası para fonunun (IMF) özel çekim hakkı adı altında üyelerine tanıdığı bir kredi hesabından çekilen miktarları gösterir.

5) Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri

Yabancı Ülkelerden ve Uluslararası Kuruluşlardan alınan Kısa vadeli borçlar gösterir.

6) Net Hata ve Noksan

Yukardaki kalemlerin denge halinde olmasını sağlamak amacı ile aktif ve pasif arasından farkı ortadan kaldıran düzenleyici bir kalemdir.

ÖDEMELİ (fr remboursement)

Herhangi bir mal veya mala ait vesaikin; Bedelinin alınması karşılığında alıcıya verilmek üzere posta, banka ve nakliyeci aracı lığıyle gönderilmesidir.

Bedeli ödenmiş veya senede bağlanmış olan bir malın başka yerdeki alıcısına gönderilmesi sırasında taşıma ücretinin malın tesliminde alıcıdan alınmasında da “nakliyesi ödemeli” veya sadece “ödemeli” terimi kullanılır.

ÖDEMEZLİK (ADEMİ TEDİYE)

Ödememe; poliçe, bono ve çek gibi ticari senetlerde sözkonusudur. Ticari bir senedin ödenmesi gerektiği günde yani vadesinde ibraz edilmiş olduğu halde ödemeden kaçınılmasına ödemezlik (ademi tediye) denir.

Ödememe halinde senet hamili, senet borçlusundan başka sorumlu olan kimselere başvurarak alacaklı olduğu miktarı tahsil etmek hakkına sahiptir. Poliçelerde

Ödeme için İbraz zamanı 4 çeşit vadeye göre saptanır, ( Vade) Vadenin girdiği gün poliçenin ödenmesi gereken gün’dür. Ancak, hamil bu günü izleyen 2 işgünü içinde ödeme için poliçeyi ibraz edebilir.

Aşağıda sayılan hallerde poliçe vadeden daha önce ibraz edilebilir. Yani vadesi gel mlş sayılır.

Muhatabın iflâsı (Poliçe kabul edilmiş olsun veya olmasın),

Keşidecinin iflâsı (Kabul için ibraz edilmeyeceği açıkça yazılı yani gayrikabili kabul olan poliçelerde),

Muhataba karşı konulmuş olan hac; zin neticesiz kalması,

Muhatabın ödemelerine ara vermesi; hallerinde senedin artık muhataba ödemek için ibraz edilmesine gerek yoktur. Çünkü ödememe hali (ödemezlik) sözkonusudur.

Emre muharrer senetlerde de (Bonolarda) ödememe hali yukarıda olduğu gibi doğar. Ancak bonolarda, bonoyu imza edip veren kişi borçlu olduğu için ayrıca kabule arza gerek yoktur. Çekler ise, görüldüğünde ödenmesi gerekir. Ödenmezse, ödememe hali doğar ve hamil bundan dolayı rücu hakkını kullanır.

Ödememe halinde hamilin müracaat hakkı vardır Kabul etmeme halinde hamilin ne gibi hakları varsa ödememe halinde de müracaat hakkını kullanabilmesi için T.K. 625 inci madde hükümleri uygulanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 4 = 2