BANKA ÖDEME EMRİ

ÖDEME EMRİ

Keşidecinin muhatapda bir alacağı yoksa yani muhatap karşılıksız çekilen bir poliçeyi ödemişse, bu ödeme keşideci İle muhatap arasında yeni bir ilişki meydana getirir, bu takdirde muhatap keşidecinin alacaklısı olur.

Haciz yolu ile yapılan takip üzerine, borçluya İcra Dairesinden yollanan bir emirdir (İçjf.K, mad. 60)

Ödeme emrinde;

Alacaklı ile borçlunun kim olduğu,

Alacağın mahiyeti veya istenen şey,

Takibe esas olan ilâmın tarih ve numarası, hangi mahkemeden verildiği

Borcun ne sürede ödeneceği, bu sürede ödenmesinin kanuni sonuçları

gösterilir yani borçluya 7 gün İçinde borcunu ödemesi ihtar edilir.

Borçluya, borç kendine ait değilse yine 7 gün içinde itiraz edebileceği,

Senetteki imzayı İnkâr ediyorsa, bunun da bildirilmesi,

gerektiği, aksi halde borcu kabullenmiş sayılacağı hatırlatılır.

ödeme emirleri, Bankalar için de üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Herhangi bir mudiin hesabına haciz konularak ödeme emri gönderilirse, Banka bu emri

7 gün İçinde yerine getirmek zorundadır. Hesabında para olmasa da bir mudiin Bankada parasının veya mevcudunun bulunmadığı (İhmale gelmez) süresi içinde bildirilmezse, ödeme emrinde yazılı borç miktarını Banka bizzat ödemek zorunda kalır.

Ödeme emri örneği aşağıdadır

T. €. Örnek No 49

…………. İoja Dairesi

Dosya No …..

îlâmsız takiplerde ödeme emri

1 Alacaklı ve varsa vekilin adı, soyadı

ve ikametgâhı …… . ……………………………….. ……… ……

2 Borçlunun vo varsa kanuni temsilcisi

nin adı, soyadı ve ikametgâhı ………… ……. ………….. ……………..

3 Alacağın Türk parasiyle tutan, faiz

miktarı ve işlemeye başladığı tarih ………………… …………. ………….. ………..

4 Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun

sebebi ……………………….. …….

5 Bir terekeye karşı yapılan takiplerde

mirasçıların adı, soyadı, şöhret ve

ikametgâhları ……………. ……… ……………… “.

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını yedi gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu yedi gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirilmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya ha kikata aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağmız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde, itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş, sayılacağınız, ihtar olunur.

(İc. İf. K. 50) ‘ ………………….

Yönetmelik örnek No T tcra Memuru

Mühür ve İmza

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 5 =