BANKA MUHASEBESİ

GENEL BİLGİ
Banka muhasebesi; Bankaların hesap ve defter sistemlerini ve uygulama şekillerini inceleyen bir “İHTİSAS MUHASEBESİ” dir

Bankalarda biri Genel Müdürülkte, diğeri şubelerde olmak üzere iki kademeli bir muhasebe kuruluşu bulunmaktadır.

Genel Muhasebe

Öncelikle Genel Müdürlük muhasebesini tutar. Belirli dönemler sonunda şubelerle birlikte hesapları birleştirerek bankanın üç ve altı aylık vaziyetleriyle bilançosunu hazırlar. Şube mizanlarını (vaziyetlerini) şekil ve nitelik bakımından kontrol eder. Bu çalışma ve incelemeleri sonunda; bir önceki yılın aynı dönemine ait sonuçlarla kıyaslar, ran tabiliteyi hesaplar, mali durumu tahlil eder ve sonucu bir rapor halinde üst kademelere takdim eder. Böylece bankanın yapısı hakkında bilgi edinilmiş olur. Özet olarak;

tüm sonuçlan toplayan, kontrol eden, tahminlerle karşılaştıran, şubelere gönderdiği kritik mektuplarıyle uyarılarda v bulunan, bilançoların sağlıklı ve yöntemlere uygun biçimde hazırlanabilmesi için şube muhasebe teşkilâtına direktif ve talimat veren, ayrıca Devletle, kuruluşlarla ve üçüncü şahıslarla olan ilişkiler bakımından Bankanın mali politikasını yürüten en önemli bir organdır.

Şubeler Muhasebesi

Şubede yapılan bütün işlemleri, muhasebe plânı ve talimatına göre kayıt ve tesbit eder. Genel Giderlerle ilgili ödemeleri yaptırır. Vergilerin zamanında yatırılmasını sağlar. Hazırlayacağı dökümlerle müdürlüğe, şubenin mali durumu hakkında günü gününe bilgi verir.

Muhasebe servisleri yalnız kayıt ve tesbit ile yetinmeyerek muamelât servisinin çeşitli seksiyonlarından çıkan ve işlemlerin defterlere kaydına yarayan fişlerle bunlara ekli belgelerin kayıttan önce kontrolünü sağlar. Her akşam yapılan kasa sayımında mevcudu kontrol eder, cari hesaplar dışında serbest ve bloke edilmiş müşteri alacaklarının iadesinden önce ödenmesinde sakınca olmadığı hakkında provizyon verir. Ay sonlarında tahsilsiz kalmış alacakların takibi için ilgili servislere uyarıda bulunur.

Muhasebe servisi; işlerin günü gününe (ajur) yürümesini sağlayan tedbirleri almakla beraber, işlemleri bütün gerekleriyle ve eksiksiz olarak ertesi günü defterlerine işlemiş, haftalık, aylık vaziyetleri ile bilançosunu zamanında çıkarma başarısını göstermiş olmalıdır.

Banka muhasebesi, diğer işletmeler muhasebesine göre daha açık ve kolaydır. Çünkü Banka işlemleri, sermaye hareketini, para ve parayı temsil eden değerleri kapsar, ve bunlar biçim değiştirmediğinden sadece para tutarlarıyle ve belli rakamlarla gösterilir.

rak toplanan paraları kredi olarak işletmelere kiralar, diğer yandan alacaklı sıfatiyle bu paraları tahsil ederek bir hareket ve bir sirkülasyon yaratır ki, bu muamele ve hareketlerin muhasebesi; para giriş ve çıkışlarının yani borç ve alacakların kaydından ibarettir.

Mevduat ve kredi işlemlerinde verilen ve alman faizler de doğrudan doğruya netice hesaplarına geçirilir. Diğer yandan Bankalar kaynaklarını (para stoklarını) kambiyo ve kıymetli evrak alım ve satımına da yatırırlar, gerekli gördükleri menkul ve gayri menkulleri alırlar, faaliyetleriyle ilgili gider ve gelirlerini doğrudan doğruya netice hesaplarına geçirirler.

Bu mekanizmaya göre; genel giderler toplamı, işlem sayısına bölünürse her şlem başına düşen gideri, personel giderlerini de personel sayısına bölmek suretiyle her memurun ortalama maliyeti bulunur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


72 − 67 =