BANKA FAİZİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ

MEVDUAT FAİZİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ

1) Vergi konusu

Gelir Vergisi kanunu gereğince mevduat faizleri “menkul sermaye iradı (Geliri) sayılmış ve belirli şartlarla bu gelirden vergi alınması öngörülmüştür. Ancak mevduat grubuna dahil resmi, ticari ve bankalar mevduatına verilecek faizlerin miktarı ne olursa olsun gelir vergisi alınmamaktadır.

Tasarruf mevduatı grubuna verilen faizlerin tamamı vergilendirilmeyip bunlar arasında tüzel kişiler adına açılmış hesaplar vergi dışı bırakılmıştır. Bu duruma göre; menkul sermaye iradı gelir vergisi, yalnız tasarruf mevduatı grubunda yer alan ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar için sözkonusudur. Yine tasarruf mevduatı grubu içinde olup da tüzel kişiliğe sahip olmayan okul aile birlikleri ve okul kooperatifleri gibi hesaplara verilen faizlerden gelir vergisi kesilir.

Yurt dışında çalışan işçiler adına açılan mevduat hesaplarına verilen faizler de (Türk Lirası veya D.Ç.M. olsun) gelir vergisine tabidir. Buna karşılık;

Gerek hariçte yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ve gerekse Türkiye’de dar mükellefiyete tabi (193 sayılı G.V.K. mad. 6 8). Gerçek kişilerin mevduat faizlerinden gelir vergisi kesilmez.

2) Vergi oranı

Gerçek kişilere ait tasarruf mevduatı

hesaplarına verilen faizlerden kesilecek

“Menkul sermaye iradı” gelir vergisi oranı % 20 dir. Ancak bir takvim yılı içinde gerçekleşen faizin 500. TL. sı vergiden muaftır.

G MEVDUATIN ÇEKİLMESİ

Borçlar Kanununun rehinlere ve alacağın devir ve temlikine ilişkin hükümleriyle diğer kanunların verdiği yetkiler ve yüklediği mükellefiyetler saklı kalmak şartiyle mevduat sahiplerinin paralarını diledikleri anda Bankalardan nakden geri almak hakları vardır. Hiç bir suretle kayıt altına alınamaz ve sınırlanamaz.

Mevduat sahibi ile Banka arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır (Bank. K. mad. 30).

H MEVDUATTA ZAMANAŞIMI

On sene geçtiği halde sahipleri tarafından aranmayan mevduat Maliye Bakanlığı emrine T. Cumhuriyet Merkez Bankasına verilir. Burada 5 sene içinde sahibi çıkmayan mevduat devlete geçer yani hâzineye gelir kaydedilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*