Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar Ne demektir?

Ticaret kanunu’nun bono kavramına paralel olarak bir tanım yapılırsa, kalkınma ve yatırım bankalarının açtıkları krediler karşılığında elde ettikleri emre muharrer ticari senetleri, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak halka sundukları senetlere “Banka garantili bono” denir.
14 temmuz I992 tarihli tebliğ, kalkınma ve yatırım bankalarına sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacıyla çıkardıkları bonoları, ikiye ayırarak tanımlamıştır.
1) Banka Bonoları: Bankanın bu tebliğ yükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip kurulca kayde alınmasını müteakip ihraç ettiği emre veya hamiline yazılı kıymetli evraktır.
2) Banka Garantili Bonolar : Bankadan kredi kullanan ortaklıkların bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ve Ku rul’ca kayda alınmasını müteakip, ihraç edilen kıymetli evraktır.
Tedavül limiti bankanın bu tebliğ yükümlerine göre satabileceği bonolardan herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami tutarı (nominal) ifade eder. Tedavül limiti, bankanın yetkili organlarınca bilançosunda görülen ödenmiş sermayesi ve yeniden değerleme değer artışı fonu toplamından varsa zararların düşürülmesinden sonra kalan miktarı geçemez. Halka arz yoluyla satılacak bonoların nominal değerinin 5.000.000TL’den az olmaması gerekir.
Banka tarafından satışı yapıldığı tarihte vadesine en az 90, en çok 360 gün kalmış olması gerekir. Kalkınma ve yatırım bankaları halka arz Yoyula sattıklar banka garantili bonoların içerdiği mali yükümlülüklere Sermaye piyasası Kanun’unun I3l.maddesine göre kefil olmuş sayılırlar.
Görüldüğü gibi, banka bonosu ve banka garantili bonolar piyasada menkul kıymet arzındaki darlığı giderme açısından duyulan ihtiyacı karşılama işlevini yerine getirmeyi sürdürmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*