AYNÎ KREDİ

Aynî kredi, menkul veya gayrimenkul rehniyle teminata bağlanmış bir ikraz çeşididir. Maddi teminat olmadan şahsın imzasına dayanılarak açılan kredi şahsi kredidir.

Ayrıca, “Bankalar Kanunu” nun saydığı kredi çeşitleri arasında mal ve emtia mahiyetinde ikrazlar da bulunmaktadır. Ancak, bu takdirde maddi teminat karşılığı kredi yerine, bedeli belli bir tarihte ödenmek üzere doğrudan doğruya mal verilmektedir. Ziraat Bankası’nın köylüye sağladığı traktör gübre veya canlı hayvanlar aynî kredi kapsamına girer.

Aynı sermaye, işletme ve muhasebe terimi olarak para dışındaki bütün sermaye unsurlarını içine alır. Özellikle her türlü esham ve tahvilat, stoklar, makina ve aletler, arazi, binalar aynî sermaye niteliğindedir. Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak

1 Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler,
2 İmtiyaz ve ihtira beraatları ve alameti farika ruhsatları gibi haklar,
3 Her çeşit gayrimenkuller,
4 Menkul ve gayrımenkullerln yararlanma ve kullanma hakları,
5 Şahsi emek,
6 Ticari itibar,
7 Ticari İşletmeler,
8 Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi ekonomik değeri olan sair haklar konulabilir (T.K. 139). Burada; para, alacak ve şahsi emek dışında kalanların hepsi aynî sermaye olarak düşünülebilir.

AYNÎ TEVDİAT

Altın, esham ve tahvilatın, güvenlik altında bulundurmak ve her ne suretle olursa olsun kaybını, yanmasını önlemek, kupon ve itfa bedellerini zamanında tahsil edebilmek için bankalara bırakılmasıdır. Az ve belli bir ücret karşılığında verilen altın, esham ve tahvilat banka yönünden ‘‘Aynî Tevdiat” niteliğindedir. Bu hizmet “Serbest Depo işlemleri” olarak da adlandırılmakta ve “Borçlar Kanunu” nun vedia akti hükümleriyle ilgili bulunmaktadır.
Bankaya emaneten verilen bu kıymetler istenildiği anda kısmen veya tamamen geri alınabilir.

AYNİYAT
Paradan başka her çeşit mal (emtia), madde, kırtasiye ve levazım gibi gözle görülen elle tutulan eşya topluluğuna “ayniyat” denmektedir.

Muhasebe terimi olarak, bankalarda kullanılan “ayniyat mevcutları” na, kırtasiye, basılı kâğıt, kıymet taşıyan reklâm araçları, kumbaralar, damga ve posta pulları gibi sarf edilecek değerlerin geçirildiği hesaplardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


76 − 71 =