AVALIN HÜKÜMLERİ

Aval veren kimse, kimin için imza vermiş ve taahhüt altına girmişse tıpkı onun gibi sorumlu olur ve sorumluluk bakımından da müteselsil kefil durumundadır. Bu hususta Borçlar Kanunu’nun müteselsil kefalet hakkındaki hükümleri uygulanır. Ticaret Ka nunu’nun 614. maddesine göre; aval veren, gerek lehine kefil olduğu kişi ve gerek bu kişi ile müştereken ve mütselsilen sorumlu olan kimseler ile birlikte, .senedin son hamiline karsı müteselsilen sorumludur.
1 Aval verenin sorumluluğu
Aval, keşideci hesabına verilmişse, ke şidecinin diğer imza sahiplerine karşı taahhüt ve sorumluluğu ile aval veren de sorumludur. Gerektiğinde, keşideci aleyhine müracaat edebilecek ne kadar imza sahibi varsa, bunların hepsi, aval veren aleyhine de rücu edebilirler.
Aval, aradaki bir ciranta için verilmişse ; Aval veren kimse, o cirantadan sonra gelen cirantalara ve hamile karşı kefil olduğu ara ciranta gibi sorumludur. Çünki bu cirantadan sonra gelen cirantalar, aynı zamanda ava imzasına güvenerek senedi almışlardır. Ava! verenin kendinden evvelki imzalara karşı bir kefaleti olmadığından sorumluluğu yoktur.
Muhataba aval vermiş kimse de muhatap gibi sorumlu olur.
Açıklık olmadığı hallerde aval, keşideci hesabına verilmiş sayılır. Böyle olunca aval veren kimse, gerektiğinde senet bedelini ödedikten sonra ancak keşideciye karşı rücu hakkını kullanabilir. Cirantalara müracaat edemez.
2 Avalin geçerliliği
Aval veren kimsenin kefaletinde elbette bir kıymet ve kuvvet vardır. T.K. 614. maddenin 2. fıkrasında ‘‘Aval veren kimsenin temin ettiği borç, şekle ait noksanlıktan başka bir sebepten dolay» batıl olsa dahi, aval verenin taahhüdü muteberdir.” denilmektedir. Örneğin Kumardan doğma bir borç batıldır. Eldeki poliçenin ifade ettiği borç, kumardan doğmuş olmak gibi bir nedenle geçerli olmasa bile aval veren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Keza lehine aval verilen kimse borçlanmaya ehil olmasa veya imzası sahte bulunsa bu kimseye aval veren kişi yine sorumludur.
Aval veren kimsenin kefalet ettiği borç, şekle ait bir noksanlık ile geçersiz olursa, aval verenin sorumluluğu düşer. Örneğin, avalin ayrı bir kâğıt üzerinde verilmiş olma
sı şekle alt bir noksanlıktır. Bu takdirde aval verenin sorumluluğu, poliçeyi kapsamaz. Genel Hükümlere tabi olur.
3 Aval verenin hakları
Aval veren, kefil sıfatıyla poliçeyi öderse, ödediği parayı, kefil olduğu kişiden ve onun kefillerinden isteyebilir, örneğin, aval veren keşideciye kefil olmuş ise ondan İster. Aradaki bir cirantaya kefil olursa o cirantadan ve ondan evvelki cirantalarla keşi deciden ve bunların da kefillerinden alacağını istemek hakkıdır.
AVANS (tr. Avance)
Avans; ileride gerçekleşecek ve ödenmesi kararlaştırılmış bir borcun önceden peşin ödenen kısmına denir. Belirli bir süre sonunda geriye alınmak üzere verilen paraya da avans denilir. Mali işlerde ve bankacılıkta avans kapsamına giren çeşitli işlemler vardır
A MALİ İŞLERDE
Bir işin gerçekleşip kesinleşmesine kadar ya da dağınık ve acele masraflar için, ilgili mutemet ve sorumlulara bir limit dahilinde verilen paralarla yolluklar için, ya da yapılan masraflar karşılığında müteahhitlere mahsubu sonradan yapılmak üzere verilen paralar “avans” adını alır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


5 + 3 =