ATELYE

Bu gerçeği gözönüne alan Uluslararası Çalışma Teşkilâtı da uzun yıllardan beri ücret konusuna gerekli önemi vermiş, birçok tavsiye ve sözleşme ile işçi emeğini, hiç olmazsa asgari ölçüde korumaya çalışmıştır.

ASLİ HESAPLAR

Doğrudan doğruya işletmenin aktif ve pasifini ilgilendiren hesaplardır. Kasa, Senetler, Kâr ve Zarar Hesabı gibi. ( Ana Hesaplar)

ASLİ TEMİNAT

Başka bir teminatın varlığı aranmadan, doğrudan doğruya ipotek alınmasına denir, ( Teminat)

AŞINMA

Bir eşyanın sürtüne sürtüne incelmesi ve yıpranması demektir. İşletme ve muhasebe terimi olarak “amortisman” ı ifade eder.

Aşınıp yıpranma, fiziksel bozulma, demode olma, tükenme ve bozulma yüzünden sabit değerlerin kayba uğramasiyle; yıpranma payı veya aşınma payı olarak adlandırılan amortisman, maliyet giderlerinin hesaplanmasında ve fiyatlandırmada olduğu gibi, bir yıllık kârın hesapanmasında da önem kazanır.

Amortisman olduğundan fazla tutulursa kâr azalır, az tutulursa kâr çok görünür. İşletmenin kârı, vergi alacak devlet yönünden ve pay alacak ortaklar yönünden önemlidir.

Maliyetlerin yükseltilerek kârın az gösterilmesini önlemek için devlet, sabit değerlerin fiziksel ömrünün, kaç yıl olabileceğini belirten listeler hazırlar. Örneğin Demirbaşlar % 10, Motorlu taşıt araçları % 20, gayrimenkuller % 2 oranında aşınma payına (amortismana) tabi tutlur. Bunun anlamı şudur Normal demirbaş eşyanın ömrü 10 yıl, motorlu taşıt araçlarınınki 5 yıl gaydimenkullerinki 50 yıl kabul edilmiştir.

Yıllık aşınma yıpranma payları sabit değerlerin eksilen kısımlarını gösterdiğine göre, bu miktarlar ya bilançonun “Aktif” inde

sabit değerlerden eksilterek gösterilir. Ya da pasfinde “itfa bedelleri” amortisman hesabında gösterilir kİ bu şekilde kârın olduğundan yüksek görünmesi önlenmiş olur.

Pasifte gösterilen bu amortisman hesabı, gerçekte bir fon ve yedek akçe değildir. Bu karşılıklar sadece aktifteki eksilmeyi göstermek İçindir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


74 + = 79