Aracı kurumlar, SPK ve BİST’nin kontrolüne tabi tutuluyor mu?

Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi gerek banka gerekse aracı kurumlar ve gerekse halka açık şirketler nez dinde sürekli olarak denetim yapar. İhtilaf çıkması durumunda ise gerek BİST Uyuşmazlık Komitesi ve gerekse Sermaye Piyasası Kurulu Denetim elemanları özel denetim ve incelemeyi taraflar nezdinde yapabilirler.
Aracı kurumlar, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve menkul kıymetler borsalarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, işletmenin ihtiyacına uyğun birinci sınıf tacirlerin tu tumak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek ve aracılık faaliyetlerini ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Kurul’ca yapılacak düzenlemelere uymak zorundadırlar.
Aracı kurumların mali tablo ve raporları. Kurul’ca belirlenecek esas ve şekiller uygun olarak düzenlenir, bağımsız denetleme kuruluşlarına denetlettirilir. Birer örneği, Kurul’a gönderilir ve yayımlanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*