Her aracı kurum şube ve acenta açabilir mi?

Hayır. Şube açmak ya da acentayı devreye sokmak isteyen aracı kurumların bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Aracı kurumların şube açabilmeleri kurul iznine tabidir. İzin almak isteyen kurumun:
Şube açılmasına duyulan ihtiyacı belirleyen bir etüd hazırlaması,
Hizmetin gerektirdiği teknik donanım ve mekanın sağlanması,
Merkez ile ilişkili bir muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzeninin olması, nakit ve diğer kıymetlerin rizikolara karşı sigorta ettirilmiş ve diğer güvenlik önlemlerinin alınmış olması
En az lise mezunu bir müdür veya şubenin ihtiyacına uygun yeterli personeli sağlaması gerekir.
Şubelerin, müşteri portföyü yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmetlerini verebilmesi Kurulun ayrıca iznine tabidir.

Şubeler, izin sonrası ilgili ticaret siciline tescil ve ilan edilerek faaliyete geçebilir.
Bankaların merkez birimleri dışındaki alt birimler için (yetkili oldukları faaliyet konusu kapsamında olmak şartıyla ) Kurul’dan izin almalarına gerek yoktur. Aracı kuruluşlarla ilgili Yönetmelik’in 8 maddesindeki şartları haiz meslek personelini sağlamış olmaları, yeterli mekan, teknik donanım ve varas bu birimlerde görevli müşteri portföy yöneticileri ve yatırım danışmanlarını tanıtıcı bilgileri Kurul’a bildirmeleri zorunludur.
Aracı kurumların acenta açmaları: Acentalar. aracı kurum ile imzaladıkları yazılı acentalık sözleşmesi çerçevesinde faaliyet gösterdikleri bölgede, sermaye piyasası araçlarının alım satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.
Aracı kurumların, ödenmiş sermayelerinin her 1 milyar TL’si için, ancak bir acentalık sözleşmesi yapma hakları vardır ve her bölge (ilçe) için sadece bir acentayla anlaşma yapabilirler.

Aracı kurum ile acenta arasında yazılı bir sözleşme yapılması zorunludur.
Acenta başvurusunun Kurul kaydına alınmasından itibaren , ilgili ticaret siciline tescil ve ilan yaptırıldıktan sonra faaliyete başlayabilir. Sermaye piyasası araçlarının aceenta aracılığıyla müşteriye gönderilmesi sırasında doğabilecek hasarlardan aracı kurum sorumludur. Acentalar, birinci sınıf tacirle mahsus bütün defter ve kayıtları tutmak , belgeleri düzenlemek, aracılık faaliyetine ilişkin muhasebe ve belge işlemleriyle ilgili olarak Kurul’ca yapılacak düzenlemeler uymak zorundadırlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*