Aracı kuruluşların yapamayacakları işlemler nelerdir?

Aracı kuruluşlar, Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Tebli ği’nin 39. maddesine göree şu işlemleri yapamazlar:
a) Mevzuatın imkan verdiği durumlar hariç olmak üzere, aracılık amacıyla alıp sattıkları sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendii mali taahhüterini içeren evrak (tahvil dahil) çıkaramazlar. Altın, döviz, gayrimenkul alım satımı ve ödünç para verme işlemlerinde bulunamazlar.
b) Kurul’dan icrası için izin alınan faaliyetler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında, hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyete yürütebilmek için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler.
c) Bankalar Yasası’nda tanımlandağı üzere mevduat toplayamazla, mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar.
d) Aracı kuruluşlar dışında kalan sermaye piyasası kurumlan hariç olmak üzere aksi ilgili mevzuatta belirtilmedikçe şirketlere iştirak amacıyla ortak olamazlar.
e) Mevzuatın imkan verdiği durumlar hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının bir getiri sağlayacağı yolunda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunamazlar.
f) Abartılmış, gerçeğe uymayan, müşterilerini ve kamuoyunu yanıltıcı bilgileri içeren herhangi bir ilan ve reklam ile diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamazlar.
g) Yetkileri çerçevesinde emanet ve saklamaya aldıkları sermaye piyasası araçlarını, fiziken merkez veya şubeleri, saklamaya yetkili diğer aracı kuruluşlar ile takas ve saklama mer leri dışında bir yerde tutamazlar.
h) Emanet ve saklama amacı ile uhdelerinde bulunan sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, hak ve yetkileri olmaksızın kendilerini veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarufta bulunamazlar.
I) Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin mutad müşteri aracıkurum ilişkisi dışında imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına olanak sağlayamazlar.
1 Sermaye piyasası aracının mülkiyetinde gerçek anlamda değişme yaratmayan alım satım işlemi yapamazlar.
2 Sürekli olarak kendisiyle veya aynı kişilerle, aynı miktar veya tutarda ve fiyattan sermaye piyasası aracı alım satımında bulunamazlar.
3 Yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket ve işlemlerde bulunamayacakları gibi, sermaye piyasalarında yapay fiyat veya pazar oluşumuna yol açacak veya tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyecek veya genelde mali piyasalarda fiyatların artıp eksilmesine neden olacak tarzda asılsız , yanlış, yanıltıcı veya yetersiz beyan, açıklama ve öngörülerde bulunamazlar.
4 Faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü şahıslarda yanlış veya yanıltıcı bir izlenim uyandıracak fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
5 Müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar ve herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşterilerin gereksizalım satım yapmalarına ortam hazırlayamazlar.
6 Yukarıda yasaklanmış sayılan fiil ve işlemlerin , kendileri dışında, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamazlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*