Aracı kuruluşların yapabilecekleri işler nelerdir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre aracılık, sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu gibi) yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı demektir.

31.1.1992 tarihli 21128 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan Aracılık Faaliyetlerinde Bulunacak Kuruluşlar ve Bunların Faaliyetlerine ve Yetkilindirilmelerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ve14.1.1993 tarihli 21465 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre, aracı kuruluşlar, aracılık kapsamında aşağıda sayılan her faaliyet için Kurul’dan yetki belgesi almak kaydıyla;
a) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluylla veya ihraçcılar tarafından çıkarılıp halka arzedilmeksizin satışına,
b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçların alım satımına aracılık edebilirler.
Aracı kuruluşlar ayrıca;
1 Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımı (Repo ters repo)
2 Yatırım danışmanlığı,
3 Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği, faaliyetlerini, her ayrı faaliyet için ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul’dan yetki belgesi almak sure tiyle yapabilirler. Aracı kuruluşlar, ayrıca son yapılan hukuki düzenlemelerle Kurul’dan yetki belgesi almak koşuluyla açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerini de yapabilirler.

Bunların dışında aracı kuruluşlar, faaliyet konularıyla ilgili olarak yapacakları sözleşmeler çerçevesinde, müşterileri nam ve hesabına, kendilerine emaneten bırakılan sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü vb. gelirlerinin tahsili, ödenmesi, opsiyon hakları ile hisse senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması hizmetlerini de verebilirler.

Ayrıca, Kurul’un isteği ile, ortaklığın ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacıyla yeni pay alma haklarının kullandırılmasına aracılık yapabilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*