APEL

Türk Ticaret Kanunu’nun 285. maddesi gereğince bir anonim şirketin kurulabilmesi için dörtte bir sermayesinin peşinen yatırılmış olması gerekmektedir. Sermayenin ge
Anüite sabit olduğu takdirde, itfa taksitleri artar ve aynı zamanda faiz tutarları da yıldan yıla azalır.
Sabit kalan anüiteler şu formüle göre hesaplanır
A = Anüite, S = İstikrazın veya borcun nominal değeri, t = Bileşik faiz kat sayısı (faiz fiyatına göre mürekkep faiz emsali), n = istikrazın devam süresi’dir.
Örnek nominal değeri 1.000.000. lira olan bir istikraz, % 5 faizle ve 5 yıl süre ile her yıl aynı anüitelerle itfa edilecektir. Anüite tutarı yukarıdaki formüle göre

İtfa payları her yıl aynı kaldıkları zaman anüiteler azalmaktadır. Örneğin her yılda itfa payı 200 000. olsun. Buna göre itfa planı şöyle olacaktır.
riye kalan kısmının, belli oranlarda ve zamanlarda Ortaklardan istenilen taksitlerine “apel” denir.
Sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen (apellerini ödemeyen) ortak iştirak taahhüdünden ve yaptığı peşin ödemelerden doğan haklarını kaybedebilir ve yerine başka ortak alınabilir.
Bir işletme kanuni sebeplerle sermayesini artırmak zorunluğunda kalabilir. Örneğin, bankaların gayrimenkul edinmeleri ve mevduat kabul etmeleri, ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri toplamiyle sınırlı oldu
Yıl Yıl sonunda Ödenen faiz tuarı İtfa Payı Anüite Borç bakiyesi (yıl sonunda)
1 50.000. 200.000. 250.000. 800.000.
2 40.000. 200.000. 240.000. 600.000.
3 30.000. 200.000. 230.000. 400.000.
4 20.000. 200.000. 220.000. 200.000.

ğundan bir oran dahilinde mümkün olabilir. Bu oran sermaye aleyhine bozulursa ya gayrimenkul alınmasından veya mevduatın artırılmasından vazgeçilecek ya da sermayenin artırılmasına gidilecektir.
Diğer taraftan likidite darlığı, üretim artışı, yeni yatırımlar gibi ekonomik nedenlerle de sermayenin artırılmasına ihtiyaç duyulabilir. O zaman hissedarların “apel” (bir çeşit taksitli ödeme) konusu ortaya çıkar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 31 = 41