ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Anonim şirketlerin kuruluşunda üç sistem uygulanmaktadır. Bunlardan
1 Teşriî (yasal) sistem Bu sisteme göre her anonim şirket özel bir kanunla kurulabilir. Örneğin, Merkez Bankası gibi.
2 Müsaade (izin) sistemi ; Bu sisteme göre, kanun şartlarını yerine getirdikten sonra yetkili makamın iznini alarak anonim şirket kurulabilir. Ülkemizde anonim şirketlerin kurulabilmesi Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.
3 Normatif (usulî) sistem Bu sisteme göre anonim şirketler de diğer ticari şirketler gibi kanunun objektif olan şartlarını yerine getirmekle kurulurlar. Ayrıca bir izne bağlı değildirler. Bugün çok ülkelerin uyguladığı sistem bu sistemdir.
Ticaret Kanunu’muza göre, bir anonim ortaklık kurabilmek için en az 5 ortağın bulunması lazımdır. Bunlar, şirket ana sözleşmesini tanzim ve imza eden ilk şirket ortaklarıdır.
Bundan sonra, sermayenin tamamı veya bir kısmı kurucular tarafından taahhüd edildiğine göre ani veya tedrici kuruluşa gidilir. ( ani kuruluş)
Tedrici kuruluşta ortaklar sermayenin bir kısmını taahhüt ederler. Diğer kısmı için halka müracaat ederler. Ani kuruluşta ise şirket sermayesinin tamamı kurucular tarafından taahhüt edilir.
Bu iki kuruluş şeklinden birinin şartları yerine getirildikten sonra Ticaret Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu’ndan izin alınır. Bu İzinle şirket kurulmuş sayılmaz. İzin alındıktan sonra 15 gün içinde bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur. Başvurma dilekçesine şirket ana sözleşmesi, taahhüt edilen sermayenin dörtte birinin Ticaret Bakanlığı emrine yatırıldığına dair Banka mektubu, şayet tedricî kuruluş sözkonusu ise kuruluş genel kurul tutanağı, varsa aynî sermaye veya satın alınması kararlaştırılan işletme hakkındaki bilirkişi raporu ve diğer belgeler eklenir, yargıçlığa verilir. Mahkeme
nın tasdikinden sonra tescil ve ilan edilmek üzere, Ticaret Sicil Memurluğuma gönderilir. Artık şirket fiilen kurulmuş sayılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


96 − = 92