AMBARGO

Malzeme İçin maliyet fiyatı uygulanır. Ambar çıkışları ya ortalama fiyat ile ya da nâzım fiyat ile yapılır.

Ortalama fiyat, her yeni alımda ambar mevcudu miktar ve kıymet itibariyle yeni satın alman ile harman edilerek hesaplanır.

Nazım fiat, piyasanın fiyat dalgalanmalarını yokederek hammadde ve malzemeyi işletmeye sabit bir fiyat ile vermek ve maliyet fiyatının inip çıkmasıyla işletmenin iktisadilik derecesini ölçmek için kullanılır. Nazım fiyat usulünde mal ambara iktisap fiyatıyla girer ve nazım fiyat ile çıkar. Bundan dolayı nazım fiyat uygulanan hammadde ve malzeme hesaplarında, hesabın borcu ile alacağı arasında çıkacak fark, fiyat farkı hesabına alınır ve yıl sonunda Kâr ve Zarar Hesabına aktarılır. Satın alınan malın nazım fiyat ile ambara sokulması da mümkündür. Bu takdirde nazm fiyat ile iktisap fiyatı arasındaki fark doğrudan doğruya fiyat farkı hesabına alınır.

4 Ambar muhasebesinin belgeleri:

Ambar muhasebesinin kayıtları çeşitli belgelere dayanır:

Satın alınmasına gerek duyulan malzeme için bir “ihtiyaç fişi” hazırlanır. Bu pusulaya alıcının adı ve adresi, malın niteliği, fiyatı ve miktarı yazılr.

Malm işletmeye gelişinde bir “malzeme giriş fişi” düzenlenir. Giriş pusulasına gereken kayıt yapıldıktan sonra ambara verilir. Ambardaki mevcut kartına ve ambar muhasebesindeki kartoteğe malın girişi işaret edilir. Giriş fişinin bir sureti genel muhasebeye gönderilir.

Ambardan alınacak malzeme için bir “malzeme alma fişi” hazırlanır. Bu fişe, istenilen malzemenin cins, vasıf ve miktarı yazılır. Malzeme ambardan alındıktan sonra ambar muhasebesi bu fişi kuruşlandırır ve ilgili hesaplara geçirir.

Ambardan ihtiyaçtan fazla veya yanlış alınan ya da ihtiyaca uygun düşmeyen malzeme “malzeme iade fişi” ile geri verilir.

Bu belgelerden başka ambar muhasebesi, ambar tarafından günlük, haftalık, veya aylık olarak düzenlenen ambar giriş ve çıkış icmalleri alınır ve bunlara göre kayıtları tamamlanır.

D) AMBAR KONTROLÜ :

Ambar kontrolünün amacı; işletmenin ihtiyacına uygun vasıf ve miktarda malzemeyi hazır bulundurarak, malzemenin sipariş, tesellüm, muhafaza ve dağıtımında yolsuzlukları önlemektir. Bu bakımdan;

Ambarda ihtiyaca uygun vasıf ve miktarda veya ihtiyaçtan fazla malzeme bulunup bulunmadığı,

Ambara gelen malzemenin istenilen vasıf, miktar ve fiyatta olup olmadığı,

Ambar mevcutlarının iyi muhafaza edilip edilmediği,

Ambar mevcutlarının çalınması, değiştirilmesi veya başka eşya ile karışması veya yangın, su tehlikesi gibi hallerin olup olmadığı kontrol edilmektedir.

AMBARGO (fa Embargo)

Siyasi, iktisadi ve askeri nedenlerle, bir malın serbestçe taşınmasını, alimim ve satımını önlemek için alman tedbir kararına “ambargo” denir. Yani bir yabancı ülkeye gıda maddeleri, silah, altın, döviz, kitap, gazete, maden ve benzeri gibi stratejik önemi olan maddelerin satılmasını ve gönderilmesini önleyici yasaklar konulması “ambargo” dur.

Ambargo genel olarak bir gemiye, trene, kara ve hava taşıma araçlarına yükü ile birlikte el koymaktır.

Ambargo, daha çok devletler arasında dış görüşmelerin bozulduğu zamanlarda ya da harplerin devamı süresince başvurulmaktadır. Diğer taraftan ambargoya; anormal durumlarda ekonomiyi korumak, dost olmayan bir devleti zor şartlara düşürmek ya da ekonomik misilleme yapmak (alınan iktisadi tedbire karşı tedbir almak) amacıyla başvurulan bir baskı şeklidir, denilebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


49 + = 55