ALACAKLI TARAF

Biri alacaklı, diğeri borçlu olmak üzere her borç ilişkisinde iki taraf vardır. Borç ilişkisi ister akitten (anlaşmadan) ister haksız fiilden, isterse sebepsiz mal iktisabından doğmuş olsun, alacaklı taraf, belli bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını veya verilmesini borlçudan istemek hakkına sahiptir. Ki buna da edim (prestation) denilir.

Borç ilişkisi meydana geldiği zaman alacaklı lehine bir alacak hakkı doğar. Alacaklı alacağını derhal isteyeebilcekse bu halde alacak “muaccel vadesiz” istemeyecekse “mü eccel vadeli” dir. Şu halde alacaklının, alacak hakkından başka bir de talep (isteme) hakkı vardır kİ; borç ilişkisiyle bera

ber derhal doğmayabilir. Örneğin : Vadeli bir alacakta, alacaklının bir alacak hakkı olduğu halde henüz bir isteme hakkı yoktur. Bu hak, ancak vade dolup alacak muaccel hale gelince doğar.

Alacaklı taraf, alacağını almayı, haklı bir neden olmaksızın reddederse ‘‘mütemerrit” sayılır ve borçlu, borcunu hakimin tayin edeceği bir yere vererek borcundan kurtulabilir. (B. K. 90 91)

Alacak zamanaşımına uğramışsa, alacaklı taraf bunu isteyemez ve dava edemez. Ederse borçlu zamanaşımını ileri sürerek borcundan kurtulur. Hakim zamanaşımını re’sen dikkate almayacağı için, şayet borçlu bunu ileri sürmezse onu mahkûm etmek zorundadır. Zamanaşımına uğramış bir borcu alacaklıya ödeyen borçlu, onu artık geri isteyemez.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + = 9