Akreditif Nasıl Açılır?

Memleketimizde kambiyo denetimi vardır. Kambiyo yasalarımıza göre, her türlü döviz tahsis ve transferi Maliye Bakanlığının genel ve özel izinlerine ve Dış Ticaret rejimi esaslarına dayanarak Merkez Bankasınca yapılır. Bu nedenle akreditif işlemlerinde amir banka yanında Merkez Bankası da yer alır ve gerekli kuvertürü (karşılıklı teminat) sağlar.

Ayrıca akreditif açacak bankanın Maliye Bakanlığınca kambiyo işlemlerini yapmaya yetkili kılınmış bir banka olması gerekir. İthalatla ilgili kambiyo mevzuatı; ithalat işlemlerinin yetkili bankaların Genel Müdürlükleri veya Türkiye Merkez teşkilâtları tarafından yapılmasını öngörmüştür. Bununla beraber, yetkili bankalar, lüzum gördükleri şubelerine de ithalat işlerine aracılık etme izni verebilirler.

Bu prensipler içinde akreditif açtırabil mek için;

1 İthalatçı, örneği Maliye Bakanlığınca saptanmış bir

Beyanname Taahhütname (örnek: 2)

Komisyoncu beyannamesi (örnek: 3)

Akreditif açtırma talimatını (örnek : 1) doldurarak bankaya verir. Beyanname Taahhütnamede ithalatçı, akreditif konusu malları belli ithal süresi içinde ithal edeceğini ve ilgili belgeleri (Transfer ettirdiği dövizin hesabına kapatmak üzere) bankaya vereceğini taahhüt eder.

2 Bu belgeleri alan banka mal bedeli dövizin Merkez Bankası satış kuru üzerinden bulunacak Türk Lirası karşılığını ithalatçıdan tahsil eder ve bunu en geç 5 iş günü içinde Merkez Bankasına devreder ve ithal müsaadesi formüleri ile kuvertür isteğinde bulunur.

Banka ithalatçıdan (ayrıca ithalat mevzuunda öngörülen oranlarda) nakdi teminat da alır. Bu şekilde tahsil olunan teminatlar Merkez Bankasında akreditifi açan banka adına açılan hesaba devredilir.

3 Kuvertür sağlandıktan sonra Merkez Bankası;

Kuvertürün tutarını,

Kuvertürün gönderilmiş olduğu Muhabir Bankanın adını ve adresini,

Kuvertür talimatının tarih ve numarası ile öteki hususları kapsayan dekont veya ihbarname ile durumu yetkili bankaya bildirir ve ithal müsaadesini tamamlıyarak bu bankaya gönderir.

4 Kuvertürün sağlandığı kendisine bildirilen amir banka akrditif mektubunu (küşat mektubu) muhabirine yollar. Bu mektubun bir kopyası Bankada saklanır, diğer kopyası da amire (Yani ithalatçıya) gönderilir.

5 Akreditif mektubunu alan muhabir banka, durumu lehdara (yani ihracatçıya) bildirir. Bunun üzerine ihracatçı malları hazırlayarak akrditif mektubunda belirtilen süre içinde sevkeder ve sevk belgesini de muhabir bankaya vererek alacağını tahsil eder.

Muhabir banka, bu belgeleri Türkiye’deki amir bankaya (akreditifi açan banka) yollar. Amir banka bunları kontrol edip, akreditif şartlarına uygun olduklarını gördükten sonra, ithalâtçıya durumdan haber verir. İthalatçı, bankaya başvurarak belgeleri alır ve bun

larla mallarını gümrükten çeker.

Bizdekl mevzuata göre, akreditiflerin süresi ithal müsaadesi tarihinden itibaren dört aydır. İthal edilecek mallar için imal süresi tanındığı hallerde açılan akreditiflerin süresi, İmal süresi kadar uzatılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


24 + = 31