Akreditif Çeşitleri Nelerdir ?

Belli başlı Akreditif çeşitleri şunlardır:

1 Gayrı kabili rücu akreditif,

2 Kabili rücu akreditif,

3 Teyit edilmiş akreditif (teyitli müeyyet)

4 Teyit edilmemiş akreditif (teyitsize 10.000. TL. sı ödeyiniz) şeklinde bir çek düzenlenemez. Çünki keşideci

Geriye alınması, bozulması ve iptali mümkün olmayan bir akreditif türüdür. Kararlaştırılan akreditif şartlarına tamamen uyulması kaydıyla :

Belirtilen süre içinde çekilecek poliçelerin amir banka tarafından kabul edileceğinin kesin bir taahhüdüdür.

Gayrı kabili rücu akreditif, bütün ilgililerin (yani lehdar, amir ve muhabir banka) rızaları olmadan iptal edilemez veya değiştirilemez. Bu nedenle; Lehdar firma akreditif şartlarını yerine getirdiği takdirde süresi içinde çekeceği poliçenin, amir bankaca ödeneceğinden ya da kabul edileceğinden emin olarak göndereceği malları imal veya tedarike başlayabilir.

2 Kabili Rücu Akreditif

Akreditifi açan banka tarafından heran İptal edilebilen bir akreditiftir. Hatta bu tür akreditif lehdara ihbar etmeden de akreditifi açan bankaca değiştirilebilir veya iptal olunabilir. Bu akreditifde lehdar emniyette değildir. Malların teminine ve sevk belgelerinin bankaya ibrazına kadar geçecek günler içinde akreditifin İptal olunması tehlikesi vardır. Ancak, iptal mektubunun gelme

sinden önce, satıcı firma akreditif şartlan* na uygun sevk vesaikini bankasına verdiği takdirde bu banka vesaik bedelini ödemekle yükümlüdür. Gayrı kabili rücu kaydını taşı* mayan akreditifler, kabili rücu sayılır.

3 Teyitli Akreditif

Akreditifi açan banka, ihracatçının ülkesinde tanınmıyorsa, lehdar çekeceği poliçenin ödeneceği hususunda mahalli bir bankanın teminat vermesini ister. Böyle bir durumda akreditifi teyit edecek banka, poliçe ödenmezse amir bankanın sorumluluğunu üzerine almış olur. Sadece rücu edilemiyen akreditifler teyitli olarak açılır. Rücu edilebilen akreditifler her zaman değiştirilebilir ve iptal edilebilir olduklarından, ihracatçının ülkesindeki bankalar bu çeşit akreditifleri teyit etmezler, ederlerse akreditifi açan bankanın sorumluluğunu yüklenmiş olurlar. Bankalar teyit için ayrıca komisyon aldıklarından bu çeşit akreditifler diğerlerine göre daha masraflıdır. Bu yüzden ithalatçılar te* yitli akreditiflerden mümkün olduğu kadar, kaçınmaktadırlar.

4 Teyitsiz Akreditif

Bu çeşit akreditiflerde muhabir banka herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdar’a bildirmekle yetinir. Yani akreditifi açan bankanın vecibelerini yerine getireceğine dair herhangi bir taahhüt altına girmezler.

5 Devredilebilen Akreditifler

Lehdarı tarafından üçüncü bir şahsa devredilen akreditife bu ad verilir. Bu çeşit akreditifler aslında açılırken “lehdarın veya devredeceği kimsenin emrine” açılır. Bir akreditifin devredilebilmesi için, bu yetkinin lehdara açıkça tanınmış olması gerekir. Böylece lehdar dilerse hakkını başka bir kişiye devredebilir. Ancak, akreditifin devredildiği, muhabir bankanın aracılığı ile akreditifi açan amir bankaya derhal bildirilmelidir. Üçüncü

bir şahsa devredilen akreditifin hüküm ve şartlarında değişiklik yapılamaz. Yani devredilen akreditif aynı şartlarla devam eder.

Bir akreditifin başka bir ülkedeki lehdara devrine izin verilmek istenmiyorsa bunun akreditif şartlarında açıkça belirtilmesi gerekir. Yürürlükteki yasalara göre akreditifin ikinci bir ülkedeki bir lehdara devri mümkün değildir.

Bunlardan başka; devredilemeyen akreditif, Adi Akreditif, Döner Akreditif, bölünebilir, bülünemeyen akreditif şekilleri de vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


6 + 3 =