AKORDE KREDİLERİ

Mahsuben verilen para, alelhesap demektir. Bir taahhüde ya da bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere yapılan kısmi ödemedir. Ülkemizde “alelhesap” kelimesi, yakın yıllara kadar “akont” yerine kullanılmakta idi.

AKORDE KREDİLERİ

Akorde fransızcadır, accorder, uzlaştırmak, telif etmek, müsaade ve muvafakat etmek anlamındadır.

Bankacılık alanında kullanılan bu terim, daha çok Banka şubelerinin; müşterileri lehine yaptıkları kredi tekliflerinin genel müdürlüklerince onaylanması veya müsaade edilmesiyle teklife konu olan kredilere “akorde kredi” veya “otorize kredi” denilir.

AKREDİTİF

Akreditif, belli bir miktar para için bir bankanın kendi kefaletiyle üçüncü bir kişi lehine muhabiri nezdinde açtırdığı krediye derler. Örneğin; İstanbul’da İş Bankasının Yenicami şubesi Londra’daki muhabiri Barc lays Bank’a yazdığı Akreditif mektubunda “Orada size müracaat edecek olan (A) şirketinin temsilcisi …………….. nin (20) bin sterline kadar krıdırmak isteyeceği senetleri iskontoya kabul ediniz” diyor.

İşte bu mektuba dayanarak Londra’daki muhabir banka bu talimatı yerine getirmek üzere kendisine İbraz edilen poliçeleri 20 bin limit İçinde Iskonto eder. Bu örnekten anlaşılacağı üzere akreditif bir kredi işlemi oluyor. Ancak normal kredi açılması İki kişi arasında geçtiği halde (yani banka ile müşteri) Akreditifte araya bir de aracı bir banka girmiş oluyor.

Akreditifin İtibar mektubuna da benzerliği ve yakınlığı vardır. Her ikisinde de İki banka bir lehdar müşteri olmak üzere üçlü bir ilişki sözkonusudur. Aralarındaki fark şudur : itibar mektubunda; emri yazan banka (creditant) lehdar müşteriye belli bir miktar para verilmesini sağlar. Oysaki akreditifte muhabir bankaca lehdara doğrudan doğruya para verilmez. Bir kredi açılır. Müşteri de bu kredi sınırları içinde senet veya poliçe getirerek açılan krediden yararlanır.

O halde;

Akreditif: Bankaların ve mali kurumların müşterileri lehine (yararına) ticari işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak üzere şubelerine ya da muhabirlerine gönderdikleri yazılı bir talimat mektubudur. Akreditife bazı ülkelerde kredi mektubu veya vesikalı kredi de denilmektedir.

Ülkemiz bankacılığında, akreditif usulü, dış ticaret işlemlerinde kullanılmaktadır. Akreditif açılmasına ait talimatta:

Muhabir bankanın adı, adresi ve mektubun keşide tarihi,

Akreditifin açılmasını isteyen müşterinin (amirin) ve ödemenin yapılacağı firmanın (lehdarın) adları,

Akreditifin nev’i,

Akreditif tutarı, F.O.B. veya C.I.F. olarak yapıldığı,

Sigorta şartları,

Malın nev’i ve miktarı,

Malın yükleneceği ve boşaltılacağı limanlar,

Kısmi sevkiyat yapılıp yapılmayacağı,

Akreditifin vadesi ve yükleme vadesi,

Akreditifin ne şekilde kullanılacağı gibi hususlar belirtilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 37 = 40