AKILLI YATIRIM YAPMAK

Milli ekonominin veya işletmelerin üretim ve arz gücünü artırıcı nitelikte olan ve aktif değerlerine yeni ilâveler katan bir faaliyettir. Başka bir deyimle; bir şahıs, bir işletme veya bir topluluğun kendi öz kaynaklarını veya ödünç alınmış paraları üretken varlığına eklemesidir.

Belirli bir sürede (bir yılda) gerçek sermaye tutarında kaydedilmiş artış, yatırımdır.

Yatırımlar, brüt veya net olabilir. Milli ekonominin yahut işletmelerin aktifine eklenmiş yeni değerler toplamı, brüt yatırımdır. Net yatırım ise, üretim ve arz kapasitesinde gerçekleştirilmiş artıştır.

Brüt yatırım tutarından aşınma, yıpranma ve sair değer eksilişleri çıkartılınca kalan miktar, net yatırımdır.

Reel (gerçek) yatırım teçhizat ve stoklar gibi aynî üretim araçlarına bağlanan tem nik sermayedir.

Mali yatırım ise, hisse senedi veya tahvil gibi hukuki sermaye niteliğindeki aktif artışlardır.

Yatırımlar, ihtiyari ve cebri tasarruf kaynaklarından beslenir.

Yatırım, faiz, kira ve kâr payı gibi her ne ad altında olursa olsun bir menfaat temini amacıyla paranın arazi, bina, esham veya tahvilata ayrılması demektir. Tabii bu terimle hem imalât ve toptan ticaret işlerine ve hem de perakende ticarete ayrılmış paralar kasdedilir.

Paranın belirli bir faiz fiyatı üzerinden faiz elde etmek üzere bir işe yatırılması ile kâra ve zarara katılmak arasında ayırım yapılır. Örneğin esham ve tahvilat kâr payından faydalanmak için değil de fiyatlar yükseldiği zaman elden çıkarılmak üzere satın alınırsa, bu, yatırımdan çok “spekülasyon” olur.

akilli-telefondan-para-kazanmak-cepten-yatirim-yapmak.gif

akilli-telefon-sektoru.jpg

Az-miktarda-parayla-akıllı-yatırımlar-yapmak-620x350.jpg

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

+ 71 = 81