Adi şirketler Adi şirketin tanımı

Hangi şirket âdi şirkettir

Ticaret Kanununda düzenlenen ortaklıkların belirgin niteliklerini taşımayan ve özel kanunlar ile kurulan ortaklıkların dışında kalan şirketler kural olarak “Âdi Şirket” sayılır.

İki veya daha çok kişilerin bir arada iş yaptığı pek çok hallerde âdi şirket vardır denebilir. Örneğin; Kâr ve Zararın, birlikte iş yapanlar arasında paylaşılmakta olması ortada bir âdi şirketin bulunduğunu gösterir.

Bazı hallerde şirket ilişkisi sadece ortaklar arasında vardır, ortaklar aralarında şirket sözleşmesiyle birleşmişlerdir, fakat bundan üçüncü kişilerin haberi yoktur. Bu çeşit âdi şirkete “İç Şirket” veya “Özel Hususi Şirket” adı verilmektedir.

Âdi şirketin tüzel kişiliği olmadığından ticaret unvanı almak mecburiyetinde değildir. Ticaret siciline şirket olarak kaydolunamaz. Ortaklar adeta birbirlerine vekâletname vermiş kişiler gibi faaliyette bulunurlar.

Âdi Şirket’in banka ile yapacağı işlemler için şirket ortaklarından bankaya hitaben bir vekâletname alınması gereklidir. Örneği aşağıdadır

Aşağıdaki imzaların sahibi olan bizler aramızda bir adî ortaklık kurmuş olmamız nedeniyle müşterek ad ve hesabımıza…………… Bankası A. Ş. ile her türlü işlemler yapmağa ve özellikle her türlü krediler açtırmağa, üçüncü kişilere ödeme talimatı vermeğe, teminatsız yahut menkul ve gayrimenkul emtia, hisse senetleri veya tahviller ve her türlü kıymetler ile temin edilmek üzere müşterek ad ve hesabımıza ödünç alınmış ve alınacak bütün tutarlarla ilgili sözleşmeleri imza etmeğe, işbu sözleşmelerin şartlarım saptamağa,

………….. Bankası A. Ş. veya üçüncü kişiler emrine her türlü kambiyo senetleri düzenlemeğe, bunları iskonto ettirmeğe, üçüncü kişiler tarafından düzenlenen senetleri ciro etmeğe, kabul etmeğe, ortak ad ve hesabımıza tevdi edilmiş veya edilecek olan para, emtia, hisse senedi, tahvil ve ‘kıymetleri idare ve kullanmağa, bunlarla ilgili bütün işlemleri yapmağa, satmağa, satın almağa, rehnet meğe veya emaneten tevdi etmeğe, hisse senetleri ve tahvillerin kupon bedellerini almağa, adı geçen Banka nezdindeki alacaklı ve borçlu cari hesaplarımız ile kredi vadelerinin temdidine ve tüm hesaplarımıza ait bütün belgeleri imzalamağa, adımıza çek düzenlemeğe, hesabımıza kaydedilmek üzere talimat vermeğe, her çeşit ödemeler yapmağa,

………….. Bankası A. Ş. deki hesaplarımızda bulunan veya Bankaya tevdi ettiğimiz tüm tutarları, »emtia, hisse senetleri, tahviller ve kıymetleri kısmen veya tümüyle almağa ve karşılıklarında makbuz ve ibra senetleri vermeğe, genel olarak her türlü sözleşmeler ve taahhütnameler düzenlemeğe, her işlemi ad ve hesabımıza yapmağa mezun olmak ve her birimiz diğerleri adına tek başına veya birlikte imza koymak üzere işbu vekâletname ile birbirimizi tevkil ettik.

Müşterek adımıza olarak her birimizin yapacağı bütün işlemlerde birimizin tek başına koyacağı imzaların kayıtsız şartsız hepimizi ilzam edeceğini; bu imza sahiplerinden birini azlettiğimizi bildiren taahhütlü mektubun……………

Bankası A. Ş. ce alındığı güne kadar işbu vekâletnamenin yürürlükte ve geçerli kalacağım, ölümümüzden sonra bile varislerimiz tarafından herhangi birimizin vekâletten azli noterlik aracılığı ile Bankaya bildrilinceye kadar yürürlük ve geçerliliğinin devam edeceğini; yukarıdaki şartlarla birbirimize vekâlet verdiğimizi ve kabul ettiğimizi beyan ederiz.

2-letmelerin-yasal-kurulu-trleri-4-638.jpg?cb\u003d1383589489

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 5