ACİZ BELGESİ

ACİZ

Bir kimsenin borçlarım ödeyemiyecek halde bulunmasıdır.

Borçlunun aciz halinde bulunmasının hukuki sonuçları nedir?

Ödemelerini kesen borçlu hakkında bir alacaklısı, icra kovuşturması yapmaya zorurriu olmadan doğrudan doğruya iflâs kararı almak için mahkemeye başvurabilir. (İc. İf. K. 177) Bir tacirin aczi, iflasın açılması anında gerçekleşmiş olur. İc. İf. K. 177. madde hükmü, doğrudan doğruya iflas hallerinden söz etmiştir. Buradaki iflasın özelliği, önce takibe gerek kalmaksızın, alacaklının isteğine uyularak mahkemece (Ticaret Mahkemesi) iflas kararı verilmesindedir. Alacaklı ancak, evvelce takibe yer olmaksızın borçlunun şu hallerde iflasım isteyebilir:

Borçlunun;
Belli ikametgâhı yoksa,
Taahhütlerinden kurtulmak için kaçar veya kaçmaya girişirse,
Alacaklıların haklarım bozucu işlemlerde bulunur veya bulunmaya girişirse,
Haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarım saklarsa,
Ödemelerini tadil etmiş yani kesmiş ise,
Konkardato onaylanmaz ya da mühlet kaldırılırsa,
ilâma dayanan alacak icra emriyle istenildiği halde ödenmemişse alacaklı iflas isteminde bulunabilir.
Bununla beraber, aciz halinde bir kimsenin iflasını isteyebilmek için, yukarıdaki hallerin belgelendirilmesi gerekir. Yani, borçlunun ikametgâhı bulunmadığının araştırma ile saptanması ve araştırmanın inandırıcı beyanlara dayanması gerekmektedir.

2) Borçlu tüccar olsun, herhangi bir kimse olsun; aciz halinde olduğunu bildirerek mahkemeden iflasına karar verilmesini isteyebilir. (İc. İf. K. 178) Bu halde, mahkeme borçlunun aciz halinde olup olmadığını incelemeden istenen iflâs kararını vermeye mecburdur. Hiç bir alacaklı da aczini bildiren borçlunun iflas isteğine itiraz edemez.

Takipsiz iflas istemlerine ait hükümler İc. İf. K. 177. maddede düzenlenmiştir. Borçlunun kendi iflasını istemesi de takipsiz iflas kategorisine girer.

İc. İf. K. 178. maddesinin ilk fıkrası, iflasa tabi borçlunun isteğine bağlı, 2. fıkrası İse zorunlu iflas isteğine ait hükümleri içine almaktadır. Bu fıkraya göre kendi iflasını istemeye zorunlu olduğu halde istemiyen borçlu taksiratlı müflis sayılır (Ic. İf. K. 310) ve cezalandırılır (T. Ceza K. 507).
3) Borçların mevcuttan fazla olması ha I inde de “aciz” denilmektedir.

ACİZ BELGESİ
Haciz yolu ile takip edilen bir borçlunun yeter malı veya karşılığı bulunmadığını bildiren resmi bir belgedir. Örneği aşağıdadır:
T. C.
İcra Dairesi
örrnek No.: 65
Dosya No.

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ
Alacaklının adı, soyadı ve ikametgâhı
Borçlunun adı, soyadı ve ikametgâhı
Takibin hangi yolla yapıldığı
Yapılan işlemin neticesi Alacak (faiz ve masraf) miktarı
Aciz belgesinin ne miktar alacak için verildiği ve kanunî dayanağı
Takip iflâs yolu ile yapılmakta ise müflisin alacağı kabul veya reddettiği
İşbu aciz belgesi îc. İf. K nun (143), (251). maddeleri gereğince alacaklı vekili avukat verilmiştir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


32 + = 36